П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 14.03.2018 година 

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                 Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар:  Светла Атанасова

 

Прокурор:  П. Вълчев от Окръжна прокуратура - Шумен       

 

Сложи  за  разглеждане докладваното от  адм. съдия  Хр. Димитрова

 

Административно дело № 86 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха: 

 

Ищецът, Н.Й.Н. ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Община Шумен, редовно и своевременно призован, се представлява от юрисконсулт П., надлежно упълномощена.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Вълчев.

 

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-605/12.03.2018г. ищецът е депозирал  писмено становище по делото, с което заявява да се даде ход на делото по същество, както и, че същият поддържа исковата претенция, няма да сочи други доказателства, няма да прави възражения. Въз основа на аргументи по съществото на спора обосновава искането за постановяване на съдебно решение, с което  да се уважи исковата претенция, като бъде осъдена община Шумен да заплати сумата от 100.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди. Към писменото становище е приложен списък с разноски.

 

Юрисконсулт П.:  Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът: Считам, че са налице процесуални пречки  за даване ход на делото. Съгласно императивната разпоредба на  чл.204, ал.1 от АПК, подобен иск може да се предяви след отмяната на съответния административен акт. В конкретния случай не сме изправени пред тази хипотеза. Видно е, че процесното НП не е било отменено, а е било само изменено и то относно индивидуализацията на наказанието. В този смисъл, считам че са налице пречки за даване ход  делото, тъй като депозираната исковата молба е недопустима. В тази връзка, моля да прекратите образуваното дело. 

 

Съдът като съобрази, че страните по делото са редовно и своевременно призовани, намира че не са налице процесуални пречки по хода на делото. Възражението на представляващия Прокуратурата ще бъде обсъдено с окончателния съдебен акт по настоящото дело. 

 

 Водим от горното 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва исковата молба: Производството по настоящото дело е образувано въз основа на искова молба рег.№ ДА-01-524/01.03.2018г. по описа на ШАдмС, депозирана от Н.Й.Н. ***, чрез адв.С. П., срещу Община Шумен, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203 и следващите от АПК се претендира обезщетение за причинени имуществени вреди – платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство в размер на 100.00 лева по ВАНД № 2985/2017г. на ШРС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение до нейното окончателно изплащане. С исковата молба е отправено искане за присъждане на деловодни разноски по настоящото дело.

 

Съдът докладва, че по искане на ищеца с писмо рег.№ДА-01-563/07.03.2018г. по описа на ШАдмС по делото е приложено ВАНД №2985/2017г. по описа на ШРС.

 

Юрисконсулт П.: Оспорвам предявения иск. Да се приемат представените писмени доказателства. 

 

Прокурорът: Да се приемат писмените доказателствени материали, съдържащи се в административно наказателното дело. Становище относно основателността ще взема в хода по същество.  

 

Съдът като съобрази приложените към исковата молба писмени доказателства, както и изисканите материали по ВАНД №2985/2017г. по описа на ШРС, счете същите за относими и допустими, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът  

 

   О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, приложени към исковата молба, както и материалите по  ВАНД №2985/2017г. по описа на ШРС.  

 

ПРИЛАГА към делото писмено становище на ищеца, ведно със    списък за разноски. 

 

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест между страните и на основание чл.154, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.146, ал.1, т.5 от ГПК и чл.144 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.   

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на ищеца, че е в негова тежест да ангажира доказателства, досежно наличието на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на стойност 100,00 лв., вследствие на незаконосъобразен административен акт.

 

Юрисконсулт П.:  Нямам доказателствени искания. 

 

Прокурорът: Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания. 

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните по изчерпване на доказателствата, липса на нови доказателствени искания, счете делото за изяснено от фактическа страна.  

 

Водим от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО  

 

Юрисконсулт П.: Считаме предявения иск за изцяло недопустим и неоснователен. Съгласно разпоредбата на чл.204, ал.1 от АПК, иск може да бъде предявен след отмяната на административния    акт по съответния ред. В настоящия случай не е налице отменен акт,  съдът е потвърдил издаденото НП като правилно и законосъобразно. Същият не е констатирал нарушение на императивните разпоредби на ЗАНН при издаване на НП, като единствено е изменил наложената глоба. Считам, че платеното адвокатско възнаграждение не би следвало да се претендира за вреди по реда на чл.1 от ЗОДОВ. За да е налице вреда, би следвало да има отрицателно изменение на имущественото състояние на ищеца. В крайна сметка, считам, че извършеният от него  разход във връзка със защитата му по делото, той е получил адвокатска услуга. Заплащането е именно за тази услуга. Ако погледнем и чл.4 от ЗОДОВ, в който се казва, че се дължи обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, които трябва да са пряка и непосредствена последица от увреждането. На практика изплатеното адвокатско възнаграждение в производството по оспорване на НП не представлява пряка и непосредствена последица, съгласно чл.4 от ЗОДОВ, тъй като  не произтича пряко и непосредствено от самото административно разпореждане. При заплащането на извършена адвокатска услуга е налице едно чисто облигационно отношение между адвокат и повереник, обективирано в договора за правна защита и съдействие. В теорията и съдебната практиката е прието, че отговорността за разноските е изградена именно върху разбирането за неоснователно предизвикан правен спор и  се явява санкция за страната, която е станала причина за завеждането на този спор. Моля да постановите решение, съгласно което да отхвърлите предявения иск и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение. 

 

Прокурорът: Считам, че депозираната искова молба е  неоснователна. Подобна молба може да бъде подадена единствено, след като съответния административен акт бъде отменен. Настоящата  хипотеза не е такава. Видно е от постановеното съдебно решение, че съдът намира процесното НП за правилно и законосъобразно, като  в самото решение изрично е отбелязано, че не са констатирани нарушения на императивните разпоредби на ЗАНН. В случая съдът е изменил НП относно размера на наложената глоба. Считам, че липсват основания за уважаване на депозираната искова молба. В този смисъл намирам същата за неоснователна.   

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                          Административен съдия: 

 

                                                                                                               Секретар: