П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 12.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                        Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Ив.В.

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  адм. съдия  Т. Димитрова

 

Административно дело 20 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен - редовно уведомен, за него се явява адв.С.П.от ШАК, редовно упълномощен.      

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен - редовно уведомен, не се явява лично директорът, за него се явява адв. С.С. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Вещото лице Д. М. Р. - редовно призована, се явява лично.  

 

Вещото лице П. А. П. - редовно призована, се явява лично.

 

Вещото лице Р. Н.М. - редовно призован, се явява лично. 

 

Адв. П. - Да се даде ход на делото.

 

Адв. С. -  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

            Съдът докладва постъпилите по делото на 03.04.2018г. три съдебно-медицински експертизи, изготвени от вещите лица доц. Д.Р., д-р П.П. и д-р Р.М..  

 

Адв. П. - Запознати сме с експертизите. Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

Адв. С. - Запознати сме с експертизите. Да изслушаме вещите лица. 

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещите лица.

 

Доц. Д. М. Р. - 63 години, български гражданин, с висше медицинско образование, омъжена, неосъждана, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 

Д-р П. А.П. - 45 години, български гражданин, с висше медицинско образование, омъжена, неосъждана, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 

Д-р Р. Н. М. - 35 години, български гражданин, с висше медицинско образование, неженен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

 

Съдът напомня на вещите лица наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 5 години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

 

         Вещите лица обещават да дадат вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице Д.Р..

 

Вещото лице Д.Р. - Поддържам даденото от мен заключение. По отношение на ИЗ № 5908 нищо от клиничното състояние на пациента към момента на дехоспитализация не е изисквало повторно изследване на CRP, но в указанието на епикриза за проследяване на CRP при контролните прегледи, това е отразено коректно, вписано е изрично в епикриза изследване на CRP при контролни прегледи, упоменати по дати в епикризата. В случая при ИЗ №5676  има ксерокопиран положителен резултат за ротавирус с лабораторен номер при хоспитализацията. В епикриза прочетох изрично вписан отрицателен тест  за ротавируси при дехоспитализацията. Не видях в документацията ксерокопиран такъв, но допуснах да е възможен пропуск. Не е задължително това изследване да бъде преценено като критерий за дехоспитализация, в смисъл отрицателната серолология за ротавирус. И да е чисто техническа грешка на епикризата, аз го приемам. По отношение на ИЗ №6833 детето е с данни за алергия към пеницилини и цефалоспорини, които са другото средство на избор при лечение на скарлатина, каквато е клиничната диагноза. В амбулаторни условия, ден преди хоспитализацията, е започнат Клацид, много удачно и адекватно е продължен в стационарни  условия и е предписан на рецепта за довършителен курс в амбулаторни условия, след изписването. Факт е чудесното клинично повлияване на детето от това приложено лечение. Колегите не са имали възможност да маневрират заради данните за тази алергия и също е факт, че инвиво и инвитро не винаги тази резистентност се покрива. Понякога има разминаване - инвитро резистентен, а инвиво  с добро повлияване, както е в конкретния клиничен случай.  В тези три случая изцяло са изпълнени критериите за дехоспитализация.

 

 Адв. П. - Нямам въпроси. Да се приеме заключението. 

 

 Адв. С. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.   

 

Съдът намира така представената експертиза за обективна и компетентно дадена, поради което следва да бъде приобщена към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото заключението по експертизата на вещото лице Д.Р. като обективно и компетентно дадено.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение съобразно внесения  депозит.  

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице д-р П.П..

 

Вещото лице П.П. - Поддържам даденото заключение. Нямам какво да добавя.

 

Адв. П. - Нямам въпроси. Да се приеме заключението. 

 

Адв. С. - Нямам въпроси. Да се приеме заключението.   

 

Съдът намира така представената експертиза за обективна и компетентно дадена, поради което следва да бъде приобщена към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото заключението по експертизата на вещото лице П.П. като обективно и компетентно дадено.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение съобразно внесения  депозит.  

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице д-р Р.М.. 

 

Вещото лице Р.М. - Поддържам даденото заключение. По отношение на ИЗ №1475/17г. искам да обясня, че в нашата медицинска практика има ситуации, в които е възможно наличието на конкремент, което да не е потвърдено ехографски, т.е. да не бъде видян ехографски, на рентгенографии по същия начин. Около 50% от конкрементите  в отделителната система не се виждат на рентген.   Същото се отнася и за останалите ИЗ-та. По отношение на ИЗ № 1728/17г. симптоматиката, която има пациента от анамнезата и от статуса, които са описани, т.е. болките в лява лумбална област, придружени с дизурични смущения, както и положителното сукусио, са данни от анамнезата и статуса, които отговарят на симптоматика относно бъбрека, което не винаги трябва да бъде и не винаги може да бъде потвърдено с някакви образни изследвания. Тези данни са от анамнеза и от статус, без данни за рентгенопозитивни конкременти, което подкрепя това, което казах, че 50% от конкрементите не се виждат на рентгенография. По отношение на ИЗ № 2507/17г. от скенера на пациентката става ясно, че има дренажен проблем, т.е. че има запушване, след който скенер обаче, преди дехоспитализацията, има направена ехография, на която е отразено, че има осигурен дренаж на бъбрека. След скенера има проведена контролна ехография, която показва осигурен дренаж.   

 

Адв. П. - Нямам въпроси. Да се приеме заключението. 

 

Адв. С. - Нямам въпроси. Аз намирам заключението за кратко, предоставям преценката на съда дали  да се приеме заключението. Не оспорвам заключението.  

 

Съдът намира така представената експертиза за обективна и компетентно дадена, поради което следва да бъде приобщена към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото заключението по експертизата на вещото лице Р.М. като обективно и компетентно дадено.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение съобразно внесения  депозит.

 

Съдът освобождава вещите лица от залата.  

 

Адв. П. - Моля да се приемат като доказателства по делото предоставените материали от МБАЛ - Шумен във връзка с изготвената СМЕ от вещо лице д-р П.П..

 

Адв. С. - Не възразявам да бъдат приети.  

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от жалбоподателя по искане на вещото лице д-р П.П. във връзка с изготвяне на съдебно-медицинска експертиза и подробно описани в писмо рег.№ ДА-01-734/28.03.2018г.  

 

Адв. П. - Държим на експертизата от вещо лице кардиолог. 

 

         Адв. С. - Ние нямаме други доказателствени искания.  

 

         С оглед назначената, но неизвършена към този момент експертиза, поради невъзможност да се определи вещо лице, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага делото и го насрочва за 16.05.2018г. от 09:30 часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.  

 

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                            Административен съдия:

 

                                                                                                       Секретар: