П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 12.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                              Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Ив.В. 

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  адм. съдия  Т. Димитрова

 

Административно дело 360 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Оспорващият, „А.А.”ООД *** - редовно призован, за него се явява адв.Д. Е.  от АК- Варна, редовно упълномощена.  

 

Ответникът, Началник сектор „Пътна полиция“  към ОД на МВР-Шумен - редовно призован, не се явява лично, за него се явява юриск.С, редовно упълномощена. 

 

Вещото лице В.И.Т. - редовно призован, се явява лично. 

 

Адв.Е. - Да се даде ход на делото.

 

Юриск. С.-  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва изготвената авто-техническа експертиза, депозирана по делото на 15.03.2018г.

 

Адв.Е. - Запозната съм с експертизата. Да изслушаме вещото лице.

 

Юриск. С.- Запозната съм с експертизата. Да изслушаме вещото лице. 

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице.

 

В.И.Т. - 51 години, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 5 години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

 

                          Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице.

 

Вещото лице В.Т. - Поддържам представената авто-техническа експертиза. Извърших оглед на процесното МПС. Може да се приеме, че настъпилата корозия е „естествена“. Срокът на експлоатация на конкретния автомобил е в порядъка на около 20 години. Антикорозионното покритие на автомобилите осигурява максимална защита от корозия в рамките на 6 до 12 години, в зависимост от качеството на използваните бои. След този период се нарушава способността на антикорозионното покритие да осигурява защита на купето на автомобила, в следствие на което под действието на агресивните химикали, които се хвърлят през зимата по пътното платно, както и на водата, която попада върху части от купето на автомобила,  настъпва корозия на същите. Предвид този дълъг срок на експлоатация на конкретния автомобил може да се приеме, че тази корозия е естествена, т.е. тя е следствие от дългия период на експлоатация на конкретния автомобил. Запознах се с издаденото удостоверение от производителя. Същото е издадено на базата на номера на рамата на автомобила, посочен в свидетелството за регистрация. Това свидетелство, издадено от фирмата производител, чрез официалния представител за България е тълкувано с данните на МПС с номер на рама, който е посочен в свидетелство за регистрация на автомобила, извършена в Благоевград. От този документ няма конкретни данни за историята на регистрация на конкретния автомобил, къде и как е бил регистриран. Само се знае, че е бил произведен в Испания за немския пазар. В това свидетелство за регистрация има посочени данни за номер на двигател и номер на скоростна кутия, но ние не можем да съдим по тези номера, на тези агрегати, дали те се намират в конкретния автомобил в момента или  са заменени, тъй като скоростната кутия и двигателя са консумативи, които при повреждане или се ремонтират или се подменят с рециклирани такива и те не носят по себе си информация за идентификация на МПС-то.  Основен идентификатор на всяко МПС е номерът на рамата. Този номер на рама в конкретния автомобил фабрично е поставен на две места. Номерът е набит под предна дясна стъпенка. Той е набит в самата рама на автомобила. При конкретното МПС, в следствие корозията на рамата, последните три цифри не се виждат. Материала, на който са били набити го няма, той е бил разрушен и не можем да съдим какво е имало на този материал. Другият идентификатор, от който можем да съдим за номера на автомобила, това е така наречената евротабелка, която залепена на предния кош на автомобила. Номерът на рама, посочен в тази табелка, съответства на номера на рама, посочен в свидетелството за регистрация на процесното МПС. При конкретния автомобил, табелката от метално фолио е прикрепена чрез залепване с някакво специално лепило към коша на автомобила. При други автомобили съществува вариант за закрепване чрез неразглобяемо нитово съединение. В  конкретния случая е залепена с някакво лепило. Единият край на евротабелката, вижда се на фотоалбума, е леко подгънат. Не може да се съди дали този край е подгънат вследствие вече намалено свойство на лепилото да държи тази табелка или от някакво механично въздействие, но останалата част е здраво прикрепена. Тези табели трябва да се поставят от завода производител. В каталозите е упоменато къде се намират и там бяха открити. Не намерих на друго място в този автомобил набит или по друг начин изобразен номер на рама. Произведените преди  5-6 години  автомобили, независимо от коя марка, имат допълнителни стикери - по калници, по багажници, но конкретно този автомобил няма. Този модел по принцип са нямали допълнителни стикери. Автомобилът е с първа регистрация и в експлоатация от 1997г.  В табличен вид на стр.3 от експертизата си съм посочил какво означават цифрите от номера на рамата. От първа до трета цифра за всички автомобили марка „Мерцедес“  произведени в Испания, тези три позиции са едни и същи. От четвърта до шеста позиция, това е код за автомобила по някакъв класификатор на фирмата производител. Всички автомобили от този модел ще имат този код 638. От седма до девета позиция  всички автомобили с този двигател ще имат код -274. Десета позиция показва, че всички автомобили с ляво разположение на кормилната колонка ще имат този код. Позиция 11 е кода на завода производител. Всички автомобили произведени в този завод ще имат този код. Последните  шест позиции от 12 до 17 са за конкретния автомобил. За конкретното МПС не си личат последните три цифри. Всички цифри от първа до 14 позиция, посочени в тази евротебелка, съответстват на номера, който е набит на рамата, последните три цифри ги няма.

 

Адв.Е. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юриск. С.- Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.  

 

Съдът намира така представената експертиза за обективна и компетентно дадена, поради което следва да бъде приобщена към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото заключението по експертизата на вещото лице като обективно и компетентно дадено.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение съобразно внесения  депозит.

 

Съдът освобождава вещото лице от залата.

 

Адв.Е. - Моля представеното от удостоверение от представителя за България на „Мерцедес“ да бъде прието като доказателство.

 

Юриск. С.- Не се противопоставям удостоверението да бъде прието.  

 

Съдът намира представеното писмо от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, генерален дистрибутор на Даймлер за Мерцедес - Бенц за България, депозирано в съда на 16.03.2018г. за допустимо и относимо към предмета на делото, поради което следва да бъде прието към доказателствата по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмо от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, рег.№ ДА-01-644/16.03.2018г.  

 

Адв. Е. – Нямам други доказателства и доказателствени искания. 

 

Юриск. С. - Нямам други доказателства и доказателствени искания.  

 

С оглед изявленията на страните, че няма да представят други доказателства и нямат доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

      О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО         

 

Адв. Е.- Моля да постановите решение, с което да уважите така предявената жалба  и да отмените издадената заповед за отказ промяна на регистрация от 14.11.2017г., като неправилна е незаконосъобразна. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото деловодни разноски и адвокатско възнаграждение, за които представям списък. За процесуална икономия съм подготвила писмена защита.

 

Съдът прилага по делото представената от процесуалния представител на оспорващия писмена защита и списък на разноските по делото.

 

Юриск. С.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че от събраните доказателства по делото се установи фактическа обстановка, която напълно съответства на мотивите в оспорената заповед, а именно, че идентификационният номер, поради корозия и то в частта, установяваща индивидуалността на конкретното МПС, е заличен по начин, който не може да бъде възстановен, а други части на МПС, които са преместваеми, не могат да бъдат източник на тази информация. В конкретният случай производството за възстановяване е заявено, протекло, приключило и има точно този резултат, въз основа на който издателят на процесната заповед е преценил, че не са налице  предпоставките за регистрация, предвид забраните в чл.143 от ЗДвП за регистрация на МПС със заличен номер на рама. Считам, че заповедта е законосъобразна, а жалбата е неоснователна. Моля да ни бъде даден срок за писмени бележки. Моля съща така, съобразно изхода на делото да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. По отношение списъкът на разноските, моля да намалите поради прекомерност посоченото адвокатско възнаграждение от 600 лв. Делото не е с такава голяма сложност, който да обосновава този размер, който е по-голям от минималния. Моля за решение в тази смисъл.    

 

Адв. Е. - Посоченият адвокатски хонорар е с начислен ДДС.   

 

Съдът дава възможност на ответната страна в 5-дневен срок от днес да представи писмени бележки, след което ще се произнесе с решение в законоустановения   срок. 

 

Заседанието приключи в 11:17 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                Административен съдия: 

 

                                                                                                            Секретар: