П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 12.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                              Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Ив.В  

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  адм. съдия  Т. Димитрова

 

Административно дело 217 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, С.В.Г.,*** - редовно призована, не се явява, за нея се явява адв. С. С. от АК - Варна, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Началник на СГКК - Шумен - редовно призован, се явява лично началникът на СГКК Й.Й.

 

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

 

Началник на СГКК Й. Й. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозираната на 21.02.2018г. от процесуалния представител на оспорващата молба, с приложени към нея писмени доказателства, описани от т.1 до т.8 вкл., както и депозираната на 14.03.2018г. от процесуалния представител на оспорващата молба.

 

Съдът докладва и депозираната от ответната страна на 26.03.2018г. молба от началника на СГКК Шумен, с приложени към нея писмени  доказателства, както и представения по делото отговор-уведомление от Изпълнителния директор на АГКК, депозиран на 29.03.2018г. с приложени към него копие на уведомление и копие от документ с вх.№05-4633 от 29.03.2018г. на СГКК Шумен. 

 

Адв. С. - Моля да бъдат приети представените по делото доказателства.

 

Началник на СГКК Й. Й. - Не възразявам да бъдат приети представените доказателства. 

 

  Съдът намира, така представените от страните писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към материалите по делото.

 

Водим от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмени доказателства, както следва:

 

Представените от процесуалния представител на оспорващата с молба рег.№ДА-01-461/21.02.2018г. писмени доказателства описани в нея от т. 1 до т. 8 вкл.;

 

Представените с молба рег.№ДА-01-717/26.03.2018г. от ответната страна писмени доказателства, а именно:

 

-         Становище от началника на СГКК – Шумен изх.№23-21 от 08.03.2018г.;

 

-         Становище изх.№23-21 от 08.03.2018г.;

 

-         Писмо от СГКК до ШАдмС изх.№27-104/10.07.2017г.;

 

-         Друг вид документ вх.№05-6315/12.05.2017г.;

 

-         Молба от С.В.Г. от 12.05.2017г.;

 

-         Уведомление във връзка с писмо изх.№20-19808/12.04.2017г.;

 

-         Обяснителна записка част „Архитектурна“, фаза: Заснемане с 6 броя скици;

 

-         Писмо от СГКК до С.В.Г. изх.№20-19808 от 12.04.2017г.;

 

-         Известие за доставяне от 10.05.2017г.;

 

-         Заявление – КККР вх.№01-108456/11.04.2017г. 2 страници;

 

-         Разписка за платена държавна такса;

 

-         Уведомление изх.№24-22912/19.12.2016г.;

 

-         Заявление – КККР вх.№01-386097/13.12.2016г. 2 страници;

 

-         Заявление  за попълване на кадастрален план вх.№01-3866097 от 13.12.2016г.;

 

-         Извадка от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти в гр. Шумен.

 

Представения по делото отговор-уведомление от Изпълнителния директор на АГКК, депозиран на 29.03.2018г. с приложени към него копие на уведомление и копие от документ с вх.№05-4633 от 29.03.2018г. на СГКК Шумен. 

 

Прилага по делото молба от процесуалния представител на оспорващата рег.№ДА-01-627/14.03.2018г.

 

Адв. С.- Уточняваме, че с жалбата сме оспорили като незаконосъобразен изричния отказ на административния орган да нанесе в кадастралната карта и регистри приземния етаж на сградата, както и мълчаливият отказ на административния орган да нанесе в кадастралната карта и регистри навеса, изграден  в поземления имот. Искането за навеса е направено със заявлението, което е първо по време -  от м. декември 2016г., изрично е вписано в заявлението и са приложени като документи разрешението за изграждане на навеса. Със заявлението от 11.04.2017г. не сме поискали нанасянето на навеса, тъй като заявлението от 11.04.2017г. е резултат от административната преписка, началото на която е положено със заявлението от м. декември 2016г., обстоятелство, което се установява и от разменената между страните писмена кореспонденция в рамките на тази преписка. Обжалвам административния акт на Агенцията, с който изрично ми е отказано нанасянето на приземния етаж и нямам произнасяне за навеса. В заявлението от 11.04.2017г. нямаме искане за навеса. С писмото по заявлението от м. декември 2016г. са ми указали да представим доказателства само за приземния етаж. За навеса нищо не ни е изисквано. За приземния етаж е представен проекта на инж. М., който е отишъл в Агенцията, взел си е книжата, възложителното писмо и изготви проекта.

 

Началник на СГКК Й. Й.- По заявлението от  13 декември преписката приключи с отказ. Лично аз й го връчих може би на следващия ден. Върнали сме й документите и строителните книжа. Лично аз й ги връчих на ръка. Това не е заявление по нашата карта. Това е заявление по кадастрален план. 

 

Адв. С. - Нямаме други искания. Искам да посоча, че има изменение на Наредбата за съдържание, създаване и поддържане на кадастрална карта и регистри, в сила от 18.03.2018г. Като относимо към спора визирам следното: изменен е чл.40, ал.4, в която е дадена нова дефиниция на това що е надземен и приземен етаж.

 

Началник на СГКК Й. Й. - Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, че няма да представят други доказателства и нямат доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

      О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО       

 

Адв. С.- Моля да уважите жалбата ни. Нашето искане е административният орган да отрази в кадастралната карта приземния етаж и навеса. 

 

Началник на СГКК Й. Й. - Изменението на закона касае точно прилежащия терен на етажа, което цитира ответната страна. Но за навеса, законът казва, че навеси не се отразяват в КК. Иска се отразяване на нещо, което не е сграда. Навесът не е обект на кадастъра и не може да бъде нанесен. Да се представи удостоверение от Общината, че изградения навес е сграда и ще бъде нанесен. Единствено на база на документите мога да го нанеса. Спазвайки закона, аз не мога да нанеса обект, който не е обект на кадастъра.  Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки. 

 

Съдът дава възможност на ответната страна в 5-дневен, считано от днес, да представи писмени бележки, след което обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения   срок.  

 

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                      Административен съдия: 

 

                                                                                                             Секретар: