П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 12.03.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на дванадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 402 по описа за 2018 година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

Жалбоподателят, “Хемус – БГ“ ЕООД гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Г.от ШАК,  редовно упълномощен отпреди.

    Ответникът, Директор Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Варна при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява главен юрисконсулт Е. В., редовно упълномощена.

Вещото лице Е.Й.А.-К., редовно призовано, се явява лично.

Адв.Г.- Да се даде ход на делото.

Гл. юрисконсулт В. - Да се даде ход на делото.

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

Е.Й.А.-К. – 59 г., български гражданин, омъжена, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

Съдът напомня на вещото лице отговорността за даване на невярно заключение по чл. 291, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години.

Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно- икономическата експертиза, изготвена от вещото лице.

Вещо лице – Поддържам заключението. На стр. 7 от експертизата ред 13, първи абзац, вместо с ДДС 74420,00 лв. да се чете 99800,00 лв.  Два реда по надолу, вместо 25580,00 лв. да се чете 200,00 лв. с ДДС. Тази корекция по никакъв начин не влияе на фактурата и съответно на крайната стойност. Представям коригирана от мен справка за направена съпоставка, съставляваща таблица 2 – лист 1 към експертизата.  От таблица 1 се вижда, че част от издадените фактури са фактури за аванс, т.е. фактура № 1000000050 – 36 000,00 авансово плащане, фактура № 1000000055-70 000,00 авансово плащане, фактура № 1000000084 – 10 000,00 авансово плащане,  фактура № 1000000088 – 80 000,00 авансово плащане, фактура № 1000000097 – 10 000,00 авансово плащане, т.е. от целия този аванс има приспадане на две суми: във фактура № 139 е приспаднат аванс общо 156 000,00, който е от няколко фактури. Съответно във фактура № 140 е приспаднат аванс – 60 000,00. Във фактура № 141 е приспаднат аванс 21 840 и от всички платени авансови суми е останал неприспаднат аванс   68 160,00 лв. Не може да се уточни конкретна фактура.

Въпрос на адв. Г.: В отговор на въпрос № 6, сочите че няма доказателства за платени на работниците на „Галант билд“ ЕООД суми. Това е на лист 14, абзац първи. Посочили сте, че от приложени по делото сметки за изплатени суми, не съдържат подписи на лицата и не доказват получаване на сумите. Запознахте ли се с доказателствата, които допълнително сме представили по делото, включително и доказателства, които са от „Галант билд“ ЕООД? Включително има и разплащателни ведомости. Визирам доказателствата, които сме представили с допълнителна молба с рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019г., които не са приобщени към доказателствения материал по делото.

Вещо лице – Да, така е. „Галант билд“ ЕООД нищо друго не са ми представили. Допълнителни материали по делото не съм гледала. Това, което беше приложено по делото нямаше подписи. Не съм запозната с допълнително представените на 08.03.2019 г. доказателства. Работила съм по доказателствата, които са приобщени към всичките томове на делото.

Въпрос на гл. юрисконсулт В.– На стр. 5 от експертизата, въпрос № 2 по фактура № 129, издадена на 26.08.2016 г., сочите че е издадена въз основа на договор, но договорът не е посочен, бихте ли конкретизирали кой е този договор?

Вещо лице – Аз мисля, че договорът е само един, който е сключен между страните и затова може би не съм го изписала и това е авансово плащане. На стр. 6 обяснявам, че издадената фактура е за получено авансово плащане. Фактура № 139 и фактура № 140 са за извършени и приети с Протокол СМР и пояснявам как е приспаднат платения аванс. Може би съм цитирала самата фактура, че в нея точно така е записано – аванс по договор. Не съм изследвала конкретен договор, защото в крайна сметка всички обобщени фактури, касаеха всички извършени СМР по договорите между двете фирми – „Интерстрой Марински“ ЕООД и „Хемус- БГ“ ЕООД.      

Въпрос на гл. юрисконсулт В.– Как установихте, че процесните фактури са издадени именно във връзка с посочените от Вас актове - Образци 19?

 Вещо лице – В счетоводството на „Хемус-БГ“ ЕООД при разглеждане на документите към съответните фактури имаше приложени актове и беше видно кои фактури към кои актове са.

Въпрос на гл. юрисконсулт В. -Установихте ли към кои дати са изписани разходите за материали, услуги по тези протоколи Образец 19 при доставчика?

Вещо лице – Такъв въпрос не ми е поставян.

Въпрос на гл. юрисконсулт В.– Знаете ли кой акт – Образец 19 или Образец 14 е предхождащ, т.е. кой от двата образеца се издава първи? Може ли да се твърди, че посочените в акт 19 дати са достоверни?

Вещо лице – Мисля, че акт 19 е за окончателно приемане на извършените работи. За акт 14 нищо не мога да кажа. В практиката ми като счетоводител, считам че с фрактурата трябва да има и акт 19. Не мога да кажа дали посочените дати в акт 19 са достоверни.

Въпрос на гл. юрисконсулт В.– Налице ли са в повече фактурирани, спрямо актовете образец 19 СМР по процесните фактури от процесния доставчик?

 Вещо лице – Това е обяснено в отговора на въпрос № 2, лист 7, където съм направила съпоставка, описана в таблица 2 на издадените протоколи и съответни фактури. От самата таблица се вижда, че има издадени протоколи, дублиращи извършено СМР. Това са Протокол № 19 от 01.03.2017г.,  приложен на лист 614, за който е издадена фактура № 139 от 02.03.2017 г. и Протокол за отчитане на извършено СМР от 03.02.2014 г. Това е Приложение № 14, което се намираше в документите на  „Хемус-БГ“ към фактура № 1024 от 03.02.2014 г. Освен тези дублирани количества в двата протокола, изследвайки протоколите установих, че за обект къща № 3 е издаден протокол-образец 19 за отчитане на СМР от 29.12.2014 г., приложение № 15 същото се намира към документите на „Хемус-БГ“ за 21892, 01 лв. с ДДС и извършено СМР.  На лист 648 от делото е приложен протокол за извършено СМР на къща за гости на стойност 68107,98 лв. и съпоставяйки протоколите с издадените фактури, установих че по тези протоколи за част от извършените работи СМР не е фактурирано, не е включено в определена фактура и стойността на това невключено СМР е 46215,97 лв. Така, че за част от извършеното СМР има надписване, т.е. два пъти включени СМР във фактури, а за друга част имаме налице, невключено във фактура извършено СМР. Надфактурираното СМР е 53784,03 лв. и то представлява разлика между фактурата за 100 000 и 100024 от 03.02. и нефактурираното 46215,97 лв. Съвсем отделно уточних, че за аванс от 68160,00 лв. също няма извършено СМР, а само има авансово издадена фактура, за която няма кредитно известие, така че общият размер на СМР, което не е извършено, а е фактурирано е 121944, 02 лв.

Гл. юрисконсулт В.– Тази сума съвпада с тази установена при ревизията. Приложили сте в Приложения № 13,14 и 15 протоколи и актове образец № 19, това нови доказателства ли са или се намират в преписката и на коя страница? 

Вещо лице -  Това е документация, която ми беше предоставена на място при извършената проверка, каквато ми беше и задачата и съставляват неразделна част Приложение към експертизата. Това са приложения от 9 до 15. 

Въпрос на съда: На стр. 16 в заключителната част на заключението, досежно установената разлика в размер на 53784,02 лв. между общата приблизителна стойност на договорите за СМР, количествено стойностните сметки, офертите от една страна и това което е фактурирано, откъде произтича тази разлика?

Вещо лице – Тази разлика произтича от една страна от надфактурирана сума в размер на 100 000 лв. по първата фактура за къща на обект ПИ00356 в таблица 2 – лист 1 и нефактурирано СМР за Къща 3 в таблица 2 – лист 3,  където нефактурираните, но извършени СМР и отчетени с акт 19 са в размер на 46215,97 лв.

Въпрос на съда: На стр. 16 сумата от 121944,02 лв., която е пак установено несъответствие между общата приблизителна стойност на договорите за СМР, КСС, офертите от една страна и издадените фактури, които са на стойност 535 392,81 лв., това несъответствие от 121944,02 лв. откъде произтича?

Вещо лице - Това несъответствие всъщност е сбор от досега разказаните тези 53000 лв. и 68160 лв., които са авансово платени и фактурирани, но за тях няма извършено СМР.  

Въпрос на съда: На стр. 19 въпрос № 3, където има установено несъответствие между сумите по протоколите образец 19, цената по договорите и оферираната печалба от една страна и общо фактурираните по изпълнението на договорите суми от друга страна, откъде произтича несъответствието в размер на 535 392,81лв.?

Вещо лице - Тук от една страна отчетено с протоколи и СМР в размер на  413488,79 лв. ако към тази се прибави фактурираната печалба  22,77% общата сума трябва да бъде 507 640,18 лв., това от една страна. От друга общо фактурираните суми за извършено СМР с неприспаднат аванс са 535 392,81 лв. с ДДС. Ако приспаднем аванса от 68 160,00 лв. без този аванс, извършеното СМР би следвало да бъде както е в таблица 1 фактурирано като извършено СМР 467 232,81 лв., което пак несъответства на отчетените по протоколите суми. 

Адв.Г.- Нямам повече въпроси. Моля, да приемете заключението на вещото лице.

Гл. юрисконсулт В.– Нямам повече въпроси. Оспорвам експертизата по т. 2 и т. 3. Вещото лице е изготвило експертизата, като е ползвало доказателства, които са оспорени от нас, а именно датите на съставяне на протоколите. Същото не е съобразило всички доказателства по делото, а именно: писмени обяснения, в които и дружеството-жалбоподател и дружеството-доставчик са посочили, че от периодите м. октомври 2015 г. до 2017 г. изобщо не са извършвани СМР. Експертизата не е съобразена с доказателствата по делото по тези две точки. Отделно от това сме оспорили и представените оферти по отношение на съдържание и дата на съставяне и считаме, че такава експертиза не е в състояние да подпомогне съда при постановяване на съдебното решение. В този смисъл и оспорвам т. 2 и т. 3 и моля това да вземете предвид при постановяване на съдебното решение. Също така правя оспорване по отношение на съдържание, датата на съставяне на приложените към експертизата доказателства в Приложения от 9 до 15. На КСС оспорваме съдържание и дата, съставляващи Приложения от 9 до 15, включително. Твърдим, че това са новосъздадени доказателства за целите на производството. Многократно са изисквани в хода на ревизията и не са представени.   

Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по назначената от съда съдебно-икономическа експертиза, намери същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото, ведно с приложените към същото документи подробно описани и съставляващи приложения, неразделна част към експертизата от 1 до 15, както и справка декларация и декларация удостоверяваща липсата на конфликт на интереси по отношение на вещото лице, във връзка с изготвената експертиза.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещото лице по назначената съдебно- икономическа експертиза, в съответствие с направените в настоящото съдебно заседание в присъствието на страните корекции от вещото лице, ведно с приложените към същото документи подробно описани и съставляващи приложения, неразделна част към експертизата от 1 до 15, както и справка декларация и декларация удостоверяваща липсата на конфликт на интереси по отношение на вещото лице, във връзка с изготвената експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит.

Съдът, като съобрази изявлението на процесуалния представител на ответника по оспорване на приложените към заключението на вещото лице писмени документи, съставляващи Приложения от № 9 до № 15, счита че следва да бъде открито производство по оспорване истинността и автентичността на гореупоменатите документи, в каквато връзка

   О П Р Е Д Е Л И:

Открива производство по оспорване истинността и автентичността на оспорените от ответната страна документи, съставляващи както следва:  5 броя КСС, съставляващи Приложения от № 9  до Приложение № 13 към заключението на вещото лице по съдебно-икономическа експертиза, както и Протокол /за отчитане на реално извършени СМР/ от 03.02.2014 г., съставляващ Приложение № 14 и Протокол Образец №19, съставляващ Приложение № 15, неразделна част от заключението на вещото лице по съдебно-икономическа експертиза.    

Съдът констатира, че в унисон с указанията му от предходно съдебно заседание с молба рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС, оспорващият е представил изискани от съда писмени доказателства под подробен опис, съставляващи оригинални екземпляри на фактури с № 1000000129 от 26.08.2016 г., фактура № 1000000139 от 02.03.2017 г., фактура № 1000000140 от 02.03.2017г., фактура № 1000000141 от 02.03.2017г., оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости 1,3 и 5 в ПИ000360, с. Кюлевча, оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости 4 в ПИ000360, с. Кюлевча, оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости, ПИ000356, с. Кюлевча, 3 бр. електронни диска, оригинални екземпляри  на фактури с № 1000000809, № 1000000820, № 1000000826, № 1000000799, № 1000000791, издадени от „Галант билд“ ЕООД, протоколи образец 19 за извършени СМР, Договор от 01.12.2017 г. и приложение 1 към него, копия на 14 броя фактури за закупени материали на „Галанд билд“ ЕООД, разплащателна ведомост на „Галанд билд“ ЕООД за м. декември 2017 г. и 7 бр. граждански договори сключени от „Галанд билд“ ЕООД. 

Гл. юрисконсулт В.– Ние не твърдим, че копията не отговарят на оригинала. Нашето оспорване беше по отношение на съдържание на тези представени документи, които се намират в преписката и тяхната дата на съставяне. Ние не сме твърдели, че представените копия  са различни от оригиналите на тези документи.

Съдът, като съобрази представените от оспорващия с допълнителна молба с рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства и 3 бр. електронни диска намери същите за допустими и относими към спора

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от оспорващия с молба рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под подробен опис, съставляващи оригинални екземпляри на фактури с № 1000000129 от 26.08.2016 г., фактура № 1000000139 от 02.03.2017 г., фактура № 1000000140 от 02.03.2017г., фактура № 1000000141 от 02.03.2017г., оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости 1,3 и 5 в ПИ000360, с. Кюлевча, оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости 4 в ПИ000360, с. Кюлевча, оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости, ПИ000356, с. Кюлевча, 3 бр. електронни диска, оригинални екземпляри  на фактури с № 1000000809, № 1000000820, № 1000000826, № 1000000799, № 1000000791, издадени от „Галант билд“ ЕООД, протоколи образец 19 за извършени СМР, Договор от 01.12.2017 г. и приложение 1 към него, копия на 14 броя фактури за закупени материали на „Галанд билд“ ЕООД, разплащателна ведомост на „Галанд билд“ ЕООД за м. декември 2017 г. и 7 бр. граждански договори сключени от „Галанд билд“ ЕООД. 

 

Гл. юрисконсулт В.– Случайно разбрах от въпроса на процесуалния представител на жалбоподателя към вещото лице, че сега представените ведомости са подписани, ще помоля да ги видя, тъй като в преписката не са подписани. Правя оспорване на положените подписи в разплащателните ведомости, тъй като такива се представят за първи път. Тези, които се намират по преписката не са подписани.

Адв.Г.– По преписката има представена една таблица, която е като едно обобщение на ведомостите, няма реално представени ведомости.

Съдът, като съобрази изявлението на процесуалния представител на ответника по оспорване положените подписи на приложените към молба от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС на ответника 2 бр. разплащателни ведомости на „Галанд билд“ ЕООД за месец декември 2017 г.

   О П Р Е Д Е Л И:

Открива производство по оспорване подписите на 2 бр. разплащателни ведомости на „Галанд билд“ ЕООД за месец декември 2017 г., представени от оспорващия с молба рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС.

Съдът в присъствието на процесуалните представители на страните,  както и със съдействието на технически помощник – системния администратор при ШАдмС, извършва визуализация на представените с молба рег. № ДА-01-718 от 08.03.2019 г. по описа на ШАдмС електронни документи, съдържащи се на оптичен носител, съставляващи – 3 бр. електронни дискове с наименования:  Къща за гости – хотел, Къща 4 и Къща 1,3,5.

При отваряне на диск с наименование: Къща за гости – хотел

Съдът констатира, че същият съдържа един файл с наименование Оферта до Хемус БГ Къща за гости – хотел с дата на създаване 29.04.2013 г. в 15:44 ч. От свойствата на документа се вижда, че това е документ Microsoft Word 97-2003 Document, лицензиран на фирма VIGOR.LTD, създаден на 29.04.2013 г. в 15:17 ч. Последен запис на данните в този файл е извършен на 29.04.2013г. в 15:44ч. Последна разпечатка на този файл е извършвана на 13.03.2017 г. в 12:07ч. Със съдържание: Оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости, ПИ000356, с.Кюлевча. Файлът е изготвен на 29.04.2013 г. от В. М., същият не е подписан. С обща стойност на офертата 179226,10 лв. общо с ДДС. В забележка е отразено, че печалбата на строителя е в размер на 22,77 %, с включено ДДС.

При отваряне на диск с наименование: Къща 4

Съдът констатира, че същият съдържа един файл с наименование Оферта до Хемус БГ Къща 4 последно модифициран на 04.08.2014 г. в 16:05 ч. От свойствата на документа се вижда, че това е документ Microsoft Еxcel 97-2003 Worksheet, лицензиран на фирма VIGOR.LTD.  Съдържанието на този файл не е било разпечатвано. Със съдържание: Оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща 4, ПИ000360, с.Кюлевча. Файлът е изготвен на 04.08.2014 г. от В. М., същият не е подписан. С обща стойност на офертата 68107,99 лв. общо с ДДС. В забележка е отразено, че печалбата на строителя е в размер на 22,77655 %, с включено ДДС, като втори и трети лист са празни.

При отваряне на диск с наименование: Къща 1,3,5

Съдът констатира, че същият съдържа един файл с наименование Оферта до Хемус БГ Къща за гости 1,3 и 5 с дата на създаване 18.08.2014 г. в 10:19 ч. От свойствата на документа се вижда, че това е документ Microsoft Word 97-2003 Document, лицензиран на фирма VIGOR.LTD. Последен запис на данните в този файл на 18.08.2014 г. в 10:19 ч. Последна разпечатка на този файл е извършвана на 13.03.2017 г. Със съдържание: Оферта относно СМР по изграждане на обект: Къща за гости 1,3 и 5 в ПИ000360, с. Кюлевча. Изготвен на 18.08.2014 г. от В. М., същият не е подписан. С обща стойност на офертата 166114,70 лв. общо с ДДС. В забележка е отразено, че печалбата на строителя е в размер на 22,77 %, с включено ДДС.

Адв.Г.– Водя само един от допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели, имената му са:  С.Р.А.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на допуснатия до разпит свидетел на оспорващия, съгласно определение на съда в предходно съдебно заседание.

С. Р. А.– 39 г., български гражданин, осъждан, неженен, с начално образование, жител на гр. Провадия, без родство с жалбоподателя.

Съдът предупреждава свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелят обеща да говори истината.

Св. С. А.– Работил съм в с. Кюлевча на голям обект, на който слагахме камъни, мазахме го. Обектът е до язовира. Обектът представлява малки къщички около язовира.  Работих там през 2017 г. и 2018 г. През 2017 г. работих на обекта през зимата. И след това началото на 2018 г. пак работих там, зимата. Аз работих там с фирма. Не знам кой е собственик на обекта. Работих на обекта чрез фирмата на В.. Фирмата на В. се казваше „Билд“. На обекта бяхме 7 човека. Брат ми беше там – Л., ние сме доведени братя. Той ни беше бригадир. Аз работих с прекъсване, защото имам дископатия. Брат ми редовно беше там. Може би един месец работих на обекта, но с прекъсване.  Аз мазах и редях камъни в банята. Каквото ми казваше брат ми това правех. Най-вече работих на мазилката. Другите работници лепяха камъни в баните. Ние бяхме на граждански договор. Да, подписах договора. Получавах това, което съм изработил. Всяка седмица ни плащаше В.. Мазахме стените с бяла мазилка. Мазилката беше в чували и я бъркахме в машина. Където ни кажат да мажем, мазахме. Нанасяхме мазилката с маламашки. Мазилката е вътрешна. Някои стени бяха с гипскартон. Където ни кажеха да слагаме мазилка, слагахме, където кажеха да поставяме гипскартон, поставяхме.   Камъните, които лепяхме в баните са с размери 60см. на 60см., 30см. на 30см.  Камъните ги лепим на цялата стена. Аз съм от гр. Провадия. В. ме нае във фирмата. Докато работихме на този обект пътувах с моята кола. Не си спомням какво пишеше в договора. Спомням си, че пишеше в договора, че ще работим в строителството, но за какъв период не мога да кажа. Аз знам, че ще работя в с. Кюлевча. Не си спомням дали в договора пишеше къде ще работя. Получавахме това, което сме си заработили. Днес ако направя 5 кв.м. мазилка, пиша си 5 кв.м. като свърши седмицата идва В., мери и плаща. В договора не пише за 5 кв.м. колко ще ми плати. Аз познавам отдавна В.. Брат ми повече е работил с него. Редовно плаща на работниците си. В договора не беше посочено за какво колко ще ни се плаща. Ние се пазарихме с него, тази работа я правим за толкова лв., другата я правим за 10 лв. на кв.м. и ние си знаем вече какви пари ще получим. Мазилката я правихме на 5 лв. кв.м. Предварително се бяхме уговорили с В. и знаехме колко ще ни плаща. От този обект всеки път различни суми получавах. Понякога на седмица получавах 350.00 лв., друг път 250.00 лв., зависи каква работя съм свършил. Не знам кой ни е осигурявал, шефа трябва да ги знае тези работи. Доколкото знам В. щеше да ни плаща осигуровките.  Не сме се уговаряли предварително за това. За тези получени пари не съм подавал декларация в НАП, че съм заработил такава сума. Не съм платил осигуровки.

Адв.Г.- Нямам повече въпроси.

Гл. юрисконсулт В. - Нямам повече въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала.

Адв.Г. Във връзка с извършеното от ответната страна оспорване на подписите на разплащателната ведомост и предвид обстоятелството, че се събраха и гласни доказателства, в смисъл че се е работило реално на обекта, плащани са възнаграждения, правя искане за назначаване на съдебно-почеркова експертиза на подписите на ведомостта. Вещото лице да установи дали подписите на посочените в разплащателна ведомост за м. декември 2017 г. на „Галанд билд“ ЕООД са положени от посочените във ведомостта шест лица: В. В. Й., Д. Ж. Д., М. Т. Н., Х. И. Х., К. В. Д. и М. К. И.. Също така ще направя искане и за допускане на повторна експертиза по въпрос № 6 от съдебно-икономическата експертиза, в частта има ли изплащане възнаграждение на работниците на „Галанд билд“ ЕООД за периода месец декември 2017 г. и месец януари 2018 г. 

Гл. юрисконсулт В. - Не възразявам по направените искания, същите са допустими  и относими. Аз от своя страна, моля за назначаване на техническа експертиза, която да бъде изготвена от компютърен специалист. Правя това искане по повод дисковете, като искам да установим дали тези дати могат изобщо да се манипулират, били ли са манипулирани, но моля да ми предоставите срок, в който да посоча задачите към вещото лице.

Съдът, като съобрази доказателственото искане на процесуалния представител на оспорващия, досежно допускане и назначаване на съдебно-графологична експертиза с формулирана и прецизирана от процесуалния представител на оспорващия и протоколирана по-горе задача, намира същото за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде уважено.

Доказателственото искане на процесуалния представител на оспорващия за допускане и назначаване на повторна съдебно-икономическа експертиза със задача на вещото лице да даде заключение, от което да е видно има ли изплатени възнаграждения на работниците по трудови и граждански договори от „Галанд билд“ ЕООД за периода 01.12.2017 г., 31.01.2018 г., съдът намира за допустимо и относимо към спора и основателно, поради което ще следва да бъде уважено.

Доказателственото искане на процесуалния представител на ответната страна, досежно предоставена възможност в указан от съда срок да формулира и прецизира задачи, във връзка с допускането и назначаването на съдебно-техническа експертиза от компютърен специалист, съдът намира същото за основателно.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК, ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА по делото съдебно-графологична експертиза, със задача на вещото лице, след като извърши проверка и се запознае със съдържащите в счетоводството на „Галанд билд“ ЕООД оригинални екземпляри на разплащателни ведомости за м. декември 2017 г., както и използва наличния в „Галанд билд“ ЕООД сравнителен материал от лицата:  Х. И. Х., О. А. С., К. В. Д., М. К. И., В. В. Й., Д. Ж. Д. и М. Т. Н., да даде отговор на следния въпрос:

1.   Вещото лице да установи дали подписите на посочените в

разплащателна ведомост за м. декември 2017 г. на „Галанд билд“ ЕООД са положени от посочените във ведомостта шест лица: В. В. Й., Д. Ж. Д., М. Т. Н., Х. И. Х., К. В. Д. и М. К. И. 

Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 200.00  лв., вносими от оспорващия в 5-дневен срок, считано от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

На основание чл. 201 ГПК, във вр. чл. 197, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА повторна съдебно-икономическа експертиза, със задача на вещото лице – икономист, след като извърши проверка в счетоводството на оспорващия, в счетоводството на „Галанд билд“ ЕООД, както и в регистрите на НАП и като съобрази събрания по делото съвкупен доказателствен материал, да даде отговор на въпроса:

1.     Има ли изплатени възнаграждения на работниците по трудови и

граждански договори от „Галанд билд“ ЕООД през периода 01.12.2017 г., 31.01.2018 г. 

Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 150.00 лв., вносими от оспорващия в 5-дневен срок, считано от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

Вещите лица във връзка с допуснатите и назначени от съда съдебно-графологична експертиза и повторна съдебно-икономическа експертиза, съдът ще определи поименно с определение, постановено в закрито съдебно заседание след внасяне на определения от  депозит.

В призовката на вещите лица, следва да се впише задължението им да представят експертните си заключения най-късно седем дни преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. в ДВ бр. 50/2015 г., както и декларация по чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата.

Дава възможност на процесуалния представител на ответната страна в 5-дневен срок, считано от днес в писмен вид да прецизира и формулира задачите си към вещо лице, във връзка с допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза с вещо лице – компютърен специалист.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва делото за 23.04.2019г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени. 

Да се призоват вещите лица, след внасяне на определения от съда депозит и определянето им поименно от съда. 

Заседанието приключи в 11.25  часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       Секретар: