П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 30.07.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор: Я. Николова  

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

 Административно дело № 286 по описа за 2020 година

 На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 Ищецът, М.Р. ***, редовно и своевременно призован, явява се лично, заедно с адв. С., редовно упълномощен.

 Ответникът, Областна дирекция на МВР – гр.Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява юрисконсулт С.

 За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно и своевременно призована, се явява прокурор Я. Николова.

 Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 Юриск. С.: Да се даде ход на делото.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото. 

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва постъпилия иск:

 Производството по делото е по реда на чл.203 и сл. от АПК, във връзка с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано въз основа на искова молба рег.№ ДА-01-1688/06.07.2020г. по описа на ШРС, депозирана от М.Р.Ч. ***, чрез адв.С.С.от ШАК срещу Областна дирекция на МВР - гр.Шумен, с която се претендира обезщетение за  причинените му имуществени вреди на  стойност 300.00лв., съставляващи заплатени от последния разноски, свързани с процесуално представителство и защита от адвокат по повод обжалвано и отменено Наказателно постановление №19-0869-000010 от 22.01.2019г., издадено от Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР-гр.Шумен, отменено с влязло в законна сила решение на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД№397/2019год. по описа на съда.

 Адв. С.: Поддържаме исковата молба така, както е представена пред Вас. Поддържаме и направеното доказателствено искане за приобщаване на ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен, съдържащо доказателства, доказващи всички твърдени от нас факти и обстоятелства, както и във връзка с разпределената от Вас доказателствена тежест. Нямам възражение по проекто доклада.

 Юриск. С.: Оспорваме, като неоснователна исковата молба, по скоро в частта за размера. Да се приемат всички доказателства, в т.ч. да се приобщи и ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен. Нямам възражение по проекто доклада.

 Прокурорът: Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Становище по основателността й ще взема в хода по същество. Моля да се приемат всички представени доказателства, в т.ч. да се приобщи и ВАНД №397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен. Нямам възражение по проекто доклада.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ищеца писмени доказателства с исковата молба – Договор за правна защита и съдействие № 95142, както и писмените доказателства, съдържащи се в представеното с писмо рег. № ДА-01-1739/10.07.2020г. ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен.

 Прилага писмо рег. № ДА-01-1739/10.07.2020г.  

 Тежестта на доказване е разпределена в определение на съда от 08.07.2020г., а именно:

 Указва на ищеца, че следва да сочи доказателства, досежно наличие на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на стойност 300.00лв., вследствие на отменено, като незаконосъобразно с решение на РС-гр.Шумен НП.

 Адв. С.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 Юриск. С.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 Прокурорът: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И  :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. С.: Представям списък на разноските. Моля да постановите решение, с което да уважите в цялост депозираната от доверителя ми искова претенция. Считам, че в настоящото производство се събраха поредица от безспорни доказателства, сочещи за основателност на така депозирания иск от моя доверител, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Доказани са по категоричен начин от доказателствата по делото всички предпоставки, сочещи основателност на фактическия състав на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно – наличие на административен акт на орган или длъжностно лице на държавата, по повод изпълнение на административна дейност, който е отменен по съответния ред. В настоящия случай това е НП на Началника на ОДМВР гр.Шумен, видно от приобщеното дело на РС – Шумен, което е отменене с влязъл в сила съдебен акт на 02.07.2019г., а именно решение по ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен. Доказано бе и наличието на втората предпоставка - вреда от такъв административен акт, която моят доверителя е претърпял, налице е имуществена вреда, изразяваща се в направени от моя доверител разноски в размер на 300лв., които са платени за адвокатска защита в производството по обжалване на процесното НП пред РС-Шумен и същото се доказва като размер и основателност от приложения на стр. 23 от ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен договор за правна защита и съдействие между моя доверител М.Ч. и адв. С. П.. Налице е и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт и настъпилия за моя доверител вредоносен резултат. Същата връзка се доказва по категоричен начин от житейската и правна логика, сочеща, че моя доверител не би ангажирал адвокатска защита, ако срещу него не бе издаден административен акт, който впоследствие бъде отменен от компетентен съд. Същият акт е увредил негови законни права и интереси. С оглед процесуална икономия заявявам, че поддържаме в цялост и всички изложени от нас в депозираната искова молба факти и обстоятелства, и твърдения сочещи за основателност на депозираната от нас претенция. По отношение на допустимостта на депозираната от нас искова претенция – считам, че същата е допустима, защото видно от материалите по делото производството по обжалване на НП, което РС-Шумен е приключило преди ЗИД на ЗОДОВ, обн. в ДВ. бр. 94/2019г., в който, в § 9 от ПЗР на ЗАНН – чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5, предвиждащи съответен ред за присъждане на разноски в производства по обжалване на НП. Доколкото депозирания от нас иск,  с основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, е с предмет на репариране на сума от 300лв. за заплатено възнаграждение по ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен е иск за обезщетение за вреди считам, че същият е допустим, защото производството пред РС-Шумен е приключило преди цитираното от мен изменение на ЗАНН. Искът е допустим и с оглед на разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от АПК, според която за допустимостта на иска е необходимо предхождаща отмяна на административния акт по съответния ред. Единствената правна възможност към момента за моя доверител да репарира претърпените от него имуществени вреди е именно иск по ЗОДОВ. В този смисъл е  налице константна съдебна практика. Моля да постановите решение, с което да осъдите ОДМВР – гр.Шумен да заплати на доверителя ми сумата от 300лв., представляващи обезщетение за претърпени от моя доверител имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение, във връзка с обжалване на НП по ВАНД № 397/2019г., по описа на РС-гр.Шумен, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението – 02.07.2019г., с което се отменя незаконосъобразния акт, до заплащане на сумата в окончателен вариант. Моля за присъждане на разноски, съобразно представения от мен списък.

М. Ч.: Съгласен съм с това, което каза адвоката ми, нямам какво да добавя.

 Юриск. С.:  Запозната съм с преписката от производството по ЗАНН, включително с неговия изход и с представените доказателства за осъществено процесуално представителство и заплащането на адвокатски хонорар, но точно защото тогава нямаше процесуална възможност за присъждане на разноски считам, че не е преклудирана и възможността в настоящото производство ние да упражним правото си на възражение по отношение размера на така определеното и заплатено адвокатско възнаграждение. Публично известно е, защото решенията на ВАС се обнародват, че впоследствие 5 членен състав на ВАС се произнесе по отношение на размерите на адвокатските възнаграждения и една част от наредбата за минималните адвокатски възнаграждения беше отменена, в резултат на което за дела от този вид минималния размер не е вече 300лв., а е 100лв. С оглед тенденцията в настоящото правя възражение, че е прекомерна, както в производството по ЗАНН, така и като разноски, които са договорени и платени по настоящото дело /които също са 300лв./ и твърдя, че същите следва да бъдат намалени на минималния размер от 100лв. с оглед предмета на този иск и това, че както другото производство по ЗАНН и това не представляват никаква фактическа и правна сложност, това са типови дела, които протичат по един и същ начин, поради което моля за решение в този смисъл.

 Прокурорът:  Считам исковата молба за процесуално допустима, а по същество считам същата за основателна по изложените в нея и в днешно съдебно заседание аргументи. Моля за Вашето решение.

 Адв. С.: Считам депозираното в настоящото съдебно заседание възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на колегата адв. П. за недопустимо да бъде релевирано в днешно съдебно заседание, а пред друг съд и в съвсем друго производство. Същото възнаграждение е договорено и заплатено от моя доверител, съобразно действалата към датата на договора за правна защита и съдействие Наредба № 1 към Закона за адвокатурата и е в размер на 300лв., което е в определения минимум, така че възражението е неоснователно.

 Съдът  прилага списък на разноските, представен от процесуалния представител на ищеца и обяви, че ще се  произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в  10:45  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 Административен съдия:

 

                                                      Секретар: