П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 12.01.2021 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на дванадесети януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 141 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Жалбоподателят, Д.Д.П. ***, уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

          Ответникът, Директор Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" град Варна при ЦУ на НАП, уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява и  не изпраща представител.

Съдът констатира, че с рег. №ДА-01-33/05.01.2021г. по описа на ШАдмС по делото е постъпила молба от К. Д., процесуален представител на  ответника, съдържаща изявление на ответника, че предвид невъзможността да се яви в настоящото съдебно заседание, не възразява при липса на процесуални пречки да бъде даден ход на делото в отсъствието на ответника. Сочи, че няма доказателствени искания и няма да сочи нови доказателства. В случай, че жалбоподателят представи нови писмени доказателства и направи доказателствени искания, моли същият да бъде задължен да предостави преписи от тях на ответника, като му бъде предоставена възможност за изразяване на становище. При условие, че бъде даден ход на делото по същество, моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и да бъде постановено решение, с което да се потвърди издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен, по съображенията изложени от директора на Дирекция „ОДОП“ Варна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.  

 Съдът, с оглед съдържащите се в докладваната молба от 05.01.2021г. на ответника, счете че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът, като съобрази спецификата на настоящия спор, както и оспорените фактически констатации в ревизионния акт в обжалваната му част счете, че с оглед изясняване на релевантни за спора факти и обстоятелства, по делото следва да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза със задачи на вещото лице, като съобрази приложените по делото писмени доказателства, да даде заключение по следните поставени от съда задачи: 1. Какъв е размерът на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанската дейност като ЕТ, подлежаща на облагане с годишния авансов данък на ЕТ по реда на чл.48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012,  2013, 2014, 2015 и 2016 години и как е формирана (в цялост и по отделните й компоненти)? 2. Правилно ли е определена данъчната основа за 2012,  2013, 2014, 2015 и 2016 години и респективно какъв е размера на дължимия върху нея годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за едноличния търговец (в това число главница и лихви)? 3. Вещото лице да даде заключение досежно размера на данъчни задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за ЕТ за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 години и лихви върху  тях. 

Предвид гореизложеното, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК, съдът ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА по делото съдебно - икономическа експертиза, със задачи на вещото лице, на база приложените по делото писмени доказателства, да даде заключение както следва:

1. Какъв е размерът на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанската дейност като ЕТ, подлежаща на облагане с годишния авансов данък на ЕТ по реда на чл.48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012,  2013, 2014, 2015 и 2016 години и как е формирана (в цялост и по отделните й компоненти)?

2. Правилно ли е определена данъчната основа за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 години и респективно какъв е размера на дължимия върху нея годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за едноличния търговец (в това число главница и лихви)?

3. Вещото лице да даде заключение досежно размера на данъчни задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за ЕТ за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 години и лихви върху  тях. 

НАЗНАЧАВА за вещо лице по допуснатата и назначена от съда съдебно-икономическа експертиза Д. К. Д. – с висше образование, икономист-счетоводител, магистър със специалност „Счетоводство и контрол“, който да се призове за следващото съдебно заседание след внасяне на определения от съда депозит.

Определя възнаграждение за вещо лице в размер на 300.00лв., вносими от жалбоподателя в 5-дневен срок от уведомяването му, по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ „Алианц България” АД №BG48BU1N70143330520314.

В призовката на вещото лице да се впише задължението да представи експертното заключение най-късно 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание, ведно със справка- декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /обн.ДВ бр.50 от 03.07.2015г./ и декларация но чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето на експертизата.

Прилага молба на ответника с рег. №ДА-01-33/05.01.2021г. по описа на ШАдмС.

Отлага и насрочва делото за 23.02.2021г. от 10:30 часа, за която дата страните уведомени при условията на чл. 138, ал.2 от АПК.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             Секретар: