П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

   на  двадесет и втори февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Прокурор: Я. Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Маргарита Стергиовска

 КАНД 36 по описа за 2021  година.

           На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 Касаторът, Л.Д.В. ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, РИОСВ гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява. За нея се явява Директор Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ при РИОСВ – Н. Г., редовно упълномощена.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Я. Николова.

 Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-561 от 17.02.2021 г. по делото са депозирани писмени бележки от касатора Л.Д.В., чрез пълномощника му и процесуален представител адв. Р.Д., съдържащи искане на касатора по подробно изложени в писмените бележки съображения по съществото на спора, да бъде уважена касационната жалба изцяло, с оглед наличието на касационни основания за отмяна на решението, а именно нарушение на материалния закон, необоснованост и неправилност на същото. Отправя се искане за присъждане на сторените по делото разноски за двете съдебни инстанции, съгласно приложен към писмените бележки списък и адвокатско пълномощно.

 Връчва препис от писмените бележки на процесуалния представител на ответната страна.

 Н. Г.– Да се даде ход на делото.

 Прокурор - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което.

 О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора Л.Д.В. ***, чрез пълномощника му адв. Р.Д. от АК-Търговище, касационна жалба срещу Решение № 260168/09.12.2020 г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по АНД № 866/2020 г. по описа на същия съд.

 Н. Г.– Оспорвам касационната жалба, считам същата за неоснователна.

 Прокурор – Считам касационната жалба за процесуално допустима. 

 Като съобрази приложените по АНД № 866/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНД № 866/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства.

 Прилага писмени бележки на касатора с рег. № ДА-01-561 от 17.02.2021 г., ведно с приложени към същите договор за правна защита и съдействие и списък на разноските, както и днес представеното от ответната страна пълномощно.

 Н. Г.– Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

 Прокурор – Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Н. Г.– Считам жалбата за неоснователна, а решението на районния съд за правилно, законосъобразно и достатъчно мотивирано. Запознавайки се с депозираните писмени бележки от касатора, същите ми дават основание да видя, че се преповтаря едно към едно това, което се съдържа и в жалбата. Ще се спра на два момента: считам жалбата за неоснователна, но и за несериозна, защото в нея са посочени основания, които не са истина. Първо, говори се за някакво предписание от 27.06.2019 г., че не било връчвано, че не били запознати. Такова предписание не съществува като цяло. В НП на 5 места е посочено предписание, с дата на предписанието 28.06.2019г. и на едно от тези 5 места, вместо 28.06. е написано 27.06., като 90% от жалбата се основават на една фактическа  грешка. На следващо място, това че господин В. не бил запознат с акта, с процедурата като цяло по издаване на този акт, съставянето му, искам да подчертая, че видно от доказателствата приложени към делото пред първоинстанционния съд и от писмените, и от гласните доказателства, събрани в хода на делото по категоричен начин се установява, че това нарушение и това бездействие на кмета датират от  2018 г. Многократно актът е изпращан, правени са опити за предявяването му на място, но неуспешни, по пощата е изпращан, депозиран е в деловодството и кметът по всякакъв начин се отказва да се запознава с него.  Считам, че по никакъв начин не е било нарушено правото на защита на касатора, първоинстанционният съд е отчел този факт, отчитайки го е потвърдил НП, изменяйки размера му. Считам първоинстанционното решение за законосъобразно, поради което моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите решението на РС гр. Шумен.       

 Прокурор – Считам решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и като такова, Ви моля да го потвърдите.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 09.50 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

   

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                               Секретар: