П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

   на  двадесет и втори февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Прокурор: Я. Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Маргарита Стергиовска

 КАНД 43 по описа за 2021  година.

           На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 Касаторът, „Т.“ ООД ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Областна дирекция на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Я. Николова.

 Прокурор - Да се даде ход на делото.

 Съдът счита, че са налице процесуални пречки, досежно хода на делото, поради следното:

 Видно от депозирана по настоящото дело касационна жалба от С.М. член на АК-Хасково, в качеството му на пълномощник на представляващите дружеството касатор „Т.“ ООД – Ж.Т.Т. и Е.Т.Т., касационната жалба е била изготвена и подписана от адв. С.М. с електронен подпис.  

 Към касационната жалба, препратена от РС-Шумен, липсват и не са приложени доказателства, удостоверяващи подписването на касационната жалба с валиден електронен подпис.  В тази връзка касационната жалба следва да бъде оставена без движение.

 От Районен съд гр. Шумен ще следва да бъдат изискани надлежни доказателства, удостоверяващи подписването на депозираната от адв. С.М. касационната жалба с рег. № 4 от 05.01.2021 г. по описа на Шуменски районен съд с валиден електронен подпис.

 Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Оставя без движение касационната жалба от „Т.“ ООД, депозирана и подписана от адв. С.М. от АК-Хасково.

 

С указания към касатора в 7-дневен срок от съобщаването да представи доказателства, удостоверяващи подписването на касационната жалба от адв. С.М. с валиден електронен подпис.

 

Служебно да се изискат от Районен съд гр. Шумен надлежни доказателства, удостоверяващи подписването на депозираната от адв. С.М. касационната жалба с рег. № 4 от 05.01.2021 г. по описа на Шуменски районен съд с валиден електронен подпис.

 

След изтичане на срока делото да се докладва на съдията-докладчик за насрочване или прекратяване.

 

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
 

 

                                                                                                                   Секретар: