П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

   на  двадесет и втори февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Прокурор: Я. Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Маргарита Стергиовска

 КАНД 3 по описа за 2021  година.

           На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 Касаторът, Кооперация „Шуменска заря“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Я. Николова.    

 Съдът докладва постъпило писмено становище от 04.01.2021 г. от процесуалния представител на ответната страна, както и молба от 19.02.2021 г. с приложено към същата пълномощно.

 Прокурор - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от касатора Кооперация „Шуменска заря“ гр. Шумен, чрез адв. А.Д. от ШАК, срещу Решение № 410/13.11.2020 г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по АНД № 1516/2020 г. по описа на същия съд.

 Прокурор – Считам касационната жалба за процесуално допустима. 

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНД № 1516/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Прилага писмено становище от ответната страна с рег. № ДА-01-06 от 04.01.2021 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложено към становището пълномощно, както и писмена молба с рег. № ДА-01-584 от 19.02.2021 г., ведно с приложено към същата пълномощно.

 Прокурор – Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурор – Считам решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно, а жалбата за неоснователна.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 10.35 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                           Секретар: