П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.02.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

   на  двадесет и втори февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Вилиана Русева  

 Прокурор: Я. Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Маргарита Стергиовска

 КАНД 47 по описа за 2021  година.

           На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 Касаторът, „С.Г“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Св. Е. от ШАК, редовно упълномощена.

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Я. Николова.    

 Съдът докладва постъпило писмено становище от 05.02.2021 г. от процесуалния представител на ответната страна, както и молба от 19.02.2021 г. с приложено към същата пълномощно.

 Адв. Е.– Да се даде ход на делото.

 Прокурор - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от „С.Г“ ЕООД ***, чрез адв. Св. Е. от ШАК, касационна жалба срещу Решение № 260161/08.12.2020 г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по АНД № 1998/2020 г. по описа на същия съд.

 Адв. Е.– Поддържам жалбата.

 Прокурор – Считам касационната жалба за процесуално допустима. 

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНД № 1998/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Прилага писмено становище от ответната страна с рег. № ДА-01-438 от 05.02.2021 г., както и молба рег. № ДА-01-586 от 19.02.2021 г., ведно с приложено към същата пълномощно.

 Адв. Е.– Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

 Прокурор – Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Е.– Поддържам изцяло касационната жалба, в същата съм изложила подробно своите аргументи защо считам постановеното решение на Шуменски районен съд за неправилно и незаконосъобразно. Считам, че районният съд при постановяване на своето решение правилно и всеобхватно изясни фактическата обстановка по спора, но в своите мотиви не се е произнесъл по всички въведени от наша страна възражения. Поради това, намирам че съдебният акт е неправилен, както и не съм съгласна с приложението на материалния закон, конкретно неприлагането на текста на чл. 415в от КТ, съобразно който представляваното от мен дружество, дори и да приемем, че е извършило формално нарушението, за което е наказано с обжалваното НП, то считам че следваше да бъде приложен по-лекия състав на чл. 415в от КТ, тъй като са налице предпоставките за това. На следващо място, считам че независимо от факта, че „С.Г“ ЕООД, не е обжалвало дадените задължителни предписания по отношение на приложението на разпоредбите на КТ, то същото не може и не следва да губи своето право да прави възражения по отношение на правилното приложение на материалния закон, във връзка с налагане на по-леката санкционна норма. Моля, да постановите решение, с което да отмените изцяло решението на Районен съд гр. Шумен, като неправилно и незаконосъобразно, както и в случай че счетете, че следва да бъде приложена материалната разпоредба на чл. 415в от КТ, то да постановите решение в този смисъл, както и да ни присъдите сторените деловодни разноски.         

 Прокурор – Считам решението на Шуменския районен съд за правилно  и законосъобразно и като такова, Ви моля да го потвърдите.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 10.45 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                Секретар: