Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

284 

 

град Шумен, 10.11.2017г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Росица Цветкова                                            Членове: Татяна Димитрова

 

                                                                                                                    Снежина Чолакова 

 

при секретаря Р. Хаджидимитрова и с участие на прокурор Павлин В. от Окръжна прокуратура - гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Т.Димитрова КАНД № 202 по описа за 2017г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.70 - 73, във вр. с чл.84  от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.419 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

 

Образувано е въз основа предложение на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Шумен, на основание чл.72, ал.1, във вр. с чл.70, б. «в» от ЗАНН, за възобновяване на административно наказателно производство, приключило с издаването на Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, влязло в законна сила на 14.06.2017г.

 

В предложението се сочи, че въз основа на съставен на 15.02.2016г. АУАН серия Г, бл.№ 274591, срещу лицето Г.Т.Т. с ЕГН ********** е издадено Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. от Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, за това, че на 15.02.2016г., около 21,30 часа в гр.Нови пазар, като водач на лек автомобил «Субаро Легаци» с рег.№ *****, управлявал след употреба на алкохол над 0,5 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест дрегер 7510 ARDN 0038, което отчело 1,13 промила в издишания от водача въздух, а извършената химическа експертиза на взетата кръвна проба отчела наличие на 0.86 промила етилов алкохол в кръвта - нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание «глоба» в размер на 850 лева. Наказателното постановление е влязло в сила на 14.06.2017г.

 

След издаване на наказателното постановление административно наказващият орган установил, че с влязла в сила на 10.11.2009г. присъда № 426 от 26.10.2009г., постановена по НОХД № 445/2009г. на Районен съд - гр.Нови пазар, Г.Т.Т. бил осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 19.04.2009г. в гр.Нови пазар, за което деяние към 14.08.2016г. не бил реабилитиран.

 

С оглед на изложеното, окръжният прокурор установил, че с извършеното на посочената дата и място нарушение на правилата за движение, за което е анжажирана административно наказателната отговорност на Г.Т.Т., е осъществен състав на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, а приключилото административно наказателно производство препятства образуването и приключването на наказателно производство срещу Г.Т. Т., тъй като е недопустимо дублирането на наказателните процедури по отношение на едно и също лице за едно и също деяние.

 

 Въз основа на това, окръжният прокурор на гр.Шумен приел, че в случая са налице предпоставките на чл.70, б. «в» от ЗАНН, с оглед новооткритото обстоятелство, че Г.Т.Т. към момента на извършване на деянието на 14.08.2016г. е бил осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК е от съществено значение за разкриване на обективната истина, като същото не е било известно на административно наказващия орган при издаване на наказателното постановление и предлага съдът да постанови решение, с което да възобнови административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, влязло в сила на 14.06.2017г., да отмени наказателното постановление и да прекрати административно наказателното производство, като материалите по делото се изпратят по компетентност на Районна прокуратура – гр. Нови пазар с оглед данни за осъществено деяние, съставомерно по чл.343б, ал.2 от НК.

 

В съдебно заседание за вносителя се явява прокурор П.В., който поддържа предложението и моли съдът да го уважи, като възобнови административно наказателното производство, отмени наказателното постановление и прекрати  административно наказателното производство.

 

Ответната страна - Областна дирекция на МВР - гр.Шумен, редовно призована, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по направеното предложение.

 

Ответната страна – Г.Т.Т. с ЕГН ********** ***«Адмирал Грейк» № 3, лично и чрез адв.Т.В.от АК – Шумен, оспорва предложението. Сочи, че видно от приложеното по делото копие на присъда, същата е изпратена на ОД на МВР - Шумен на 11.11.2009г. и е била известна на административно наказващия орган, поради което не съставлява новооткрито обстоятелство по смисъла на чл.70, б. «в» от ЗАНН, респективно не са налице основания за възобновяване на административно наказателното производство. Въз основа на изложеното моли предложението да бъде оставено без уважение.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства,  становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предложението за възобновяване на административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, влязло в сила на 14.06.2017г., е направено от окръжния прокурор – единствения компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗАНН, в срока по чл.71 от ЗАНН и е процесуално допустимо.

 

Разгледано по същество, същото се явява основателно. Съображенията за това са следните:

 

С Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, влязло в сила на 14.06.2017г., на Г.Т.Т., на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено  административно наказание «глоба» в размер на 850 лева, за това, че на 15.02.2016г., около 21,30 часа, в гр.Нови пазар, управлява лек автомобил «Субаро Легаци» с рег. № ****, след употреба на алкохол над 0,5 промила - 0.86 промила етилов алкохол в кръвта, установено с медицинско изследване-химическа експертиза № 35/18.02.2016г. на взетата на Т. кръвна проба.

 

Същевременно с влязла в сила на 10.11.2009г. Присъда №426 от 26.10.2009г., постановена по НОХД № 445/2009г. на Районен съд - гр.Нови пазар, Г.Т.Т. бил осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 19.04.2009г. в гр.Нови пазар, за което деяние към 14.08.2016г. не бил реабилитиран. С оглед на това извършеното от Т. деяние действително съставлява нарушение по ЗДвП, но едновременно с това със същото е осъществен и състав на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. Съгласно чл.33 от ЗАНН наказателната отговорност има приоритет пред административно наказателната, като въвежда принципното положение, че щом за дадено деяние е инициирано наказателно производство, административно наказателно производство не се образува, а образуваното такова се прекратява. В случая обаче сме изправени пред обратната хипотеза -преди ангажирането на наказателната отговорност на лицето, е налице проведена и приключила, с влязло в сила наказателно постановление, административно наказателна процедура. Фактите, съобразно които е реализирана административно наказателната отговорност на Г.Т.Т. несъмнено са едни и същи и това обстоятелство не е спорно между страните по делото. Наличието на данни за осъществен състав на престъпление, обуславя порочност на административно наказателната процедура. Същата е проведена в нарушение на чл.33 от ЗАНН. Съобразно тълкувателна практика на Върховния касационен съд, изразена в Тълкувателно решение №3 от 22 декември 2015г. когато административно наказателната процедура незаконосъобразно е проведена в нарушение на чл.33 от ЗАНН, правните ѝ последици могат да бъдат отстранени чрез възобновяване на окончателно приключилото административно наказателно производство на основание чл.70, б. «а» - «в» от ЗАНН и в частност по чл.70, б. «в» от ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяване на административно наказателното производство на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН. В мотивите на цитираното ТР се сочи, че «отмяна по реда на възобновяването се налага всякога, щом новооткритите факти поставят под съмнение правилността на съдебния акт или на наказателното постановление. Преценката, че деянието разкрива признаците на престъпление изключва компетентността на органите на административно наказателното производство да го разследват, а обективната истина може да бъде разкрита, само ако процесуалната дейност по решаване на делото се осъществява от компетентен орган». Щом са налице факти, които сочат на некомпетентност на органа, разгледал и решил делото, те не могат да бъдат игнорирани като основание за възобновяване на делото. От това следва, че нарушението на чл.33 от ЗАНН при образуването и развитието на административно наказателно производство с характер на наказателно производство по смисъла на Конвенцията, може да бъде коригирано по реда на възобновяването, предвиден от чл.70, б. «в» от ЗАНН.  Наред с това разпоредбата на чл.70, б. «в» от ЗАНН визира «откриването» на обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда. Това са такива факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значението на юридически или доказателствени факти. Тези факти следва да «не са били известни» - т. е. да не са били включени във фактическия материал при издаване на наказателното постановление. Случаят е точно такъв - нито в АУАН, нито в НП е посочено наличието на влязла в сила присъда, а от писмо изх. № 2508/25.09.2017г. на Районен съд-Нови пазар се установява, че постановената по НОХД № 445/2009г. по описа на Районен съд-Нови пазар присъда не е изпращана за сведение на ОД на МВР-Шумен и на РУП-Нови пазар.

 

Ответната страна Г.Т.Т. възразява, че предложението е неоснователно, тъй като фактът, че Т. е осъждан, е публично известен, а освен това и административнонаказващият орган е следвало да изиска своевременно справка за съдимост на лицето. Настоящият състав намира възражението за неоснователно, доколкото в случая няма спор, че административно наказващият орган не е бил уведомен за постановената присъда и не е знаел за нея. А постановената присъда е обстоятелство от  съществено значение за разкриване на обективната истина, което не е било  известно при издаване на наказателното постановление.

 

Въз основа на изложеното настоящият състав приема, че са налице основания за възобновяване на административно наказателното производство и за прилагане на разпоредбата на чл.68 от ЗАНН, раздел VІІ «Преглед по реда на надзора». Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло - ДВ бр.59 от 1998г. и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав счита, че на основание чл.84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл.70, б. «в» от ЗАНН възобнови административно наказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл.425, ал.1, т.2 от НПК и да отмени издаденото срещу Г.Т.Т. наказателно постановление, да прекрати  административно наказателното производство, образувано по АУАН серия Г, бл.№ 274591 от 15.02.2016г., съставен от мл.автоконтрольор Р.А.М.при ОД на МВР - гр.Шумен, РУ – Нови пазар, като материалите по делото да се изпратят по компетентност на Районна прокуратура - гр.Нови пазар.

 

Водим от горното и на основание чл.425, ал.1, т.2 от НПК, във вр. с чл.84 и  чл.70, б. «в» от ЗАНН, Шуменският административен съд 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с издаването на Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар.

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0307-000117/26.02.2016г. на Началника на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен, РУ Нови пазар, влязло в законна сила на 14.06.2017г., с което на Г.Т.Т. с ЕГН ********** ***«Адмирал Грейк» № 3, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание «глоба» в размер на 850 лева.

 

ПРЕКРАТЯВА административно наказателно производство, образувано по АУАН серия Г, бл.№ 274591 от 15.02.2016г., съставен от мл.автоконтрольор Р.А.М.при ОД на МВР - гр.Шумен, РУ - Нови пазар.

 

ИЗПРАЩА по компетентност материалите по делото на Районна прокуратура - гр.Нови пазар.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                             ЧЛЕНОВЕ:1./п/

 

                                                                                                        2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.11.2017г.