Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

311

 

град Шумен, 07.12.2017г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Росица Цветкова                                        Членове:  Татяна Димитрова

 

                                                                                                                   Снежина Чолакова

 

при секретаря И. В. и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Снежина Чолакова КАНД № 267 по описа за 2017г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

Съдебното производство е образувано по жалба на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – гр. София, депозирана чрез младши експерт Р. Ш., срещу решение № 95/02.10.2017г. на Районен съд – гр. Нови пазар, постановено по АНХД № 267/2017г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е отменено Наказателно постановление № НЯСС -6/12.04.2017 г., издадено от и.д. главен директор на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при ДАМТН, с което на община Никола Козлево, с ЕИК *****, представлявана от Е.В.Р., кмет на общината, е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 201, ал. 12 и чл. 200, ал. 1, т. 41 от Закона за водите /ЗВ/. 

 

В касационната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради постановяването му в нарушение на материалния закон. Аргументира се тезата, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на процесното наказателно постановление. Сочи се още, че вмененото на санкционираното лице неизпълнение на задължението, произтичащо от чл. 138в, ал. 1 от ЗВ,  е доказано по категоричен начин от обективна страна, доколкото общината, в качеството си на собственик на посочения в акта и в НП язовир и на съоръженията към него, е била длъжна да възложи в рамките на законовия срок стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на закона, което не е сторено, поради което законосъобразно наказващият орган е санкционирал описаното неизпълнение на административно задължение по реда на чл. 200, ал. 1, т. 41 от ЗВ. В тази връзка се релевират доводи, че процесната деятелност не разкрива белезите на „маловажен случай“ на административно нарушение, както неправилно е приел районният съд, поради което се отправя искане за отмяна на съдебното решение и за потвърждаване на отмененото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Ответната страна, община Никола Козлево, в съдебно заседание се представлява от адвокат М.П.от АК – гр. Варна, който поддържа становище за неоснователност на касационното оспорване.

 

            Представителят на Шуменска окръжна прокуратура отправя искане обжалваното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

            Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

 

Пред Районен съд – гр. Нови пазар е било обжалвано Наказателно постановление № НЯСС -6/12.04.2017 г. на и.д. главен директор на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при  ДАМТН-гр.София, с което на община Никола Козлево е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 201, ал. 12 и чл. 200, ал. 1, т. 41 от ЗВ, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 3/26.01.2017г. Актът е съставен срещу община Никола Козлево за това, че при извършена проверка на 26.01.2017г. е установено, че в качеството `и на собственик на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Каравелово“, община Никола Козлево не е изпълнила задължението си, произтичащо от чл. 138в, ал. 1 от Закона за водите, като не е възложила стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, ал. 1, т. 95 от ДР на Закона за водите.

 

При така установената фактическа обстановка съдът е достигнал до извод, че в хода на санкционната процедура е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в нарушение на правилата по съставяне на акта и конкретно на разпоредбата на чл. 40, ал.1 от ЗАНН, доколкото същият е бил предварително изписан, в отсъствие на нарушителя или негов представител. Съдебният състав е достигнал и до извод, че санкционираният субект не е осъществил приписаното му нарушение, изразяващо се в невъзлагане в рамките на установения срок стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания, а и описаното неизпълнение разкрива белезите на „маловажен случай“ на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. В тази насока съдът е съобразил обстоятелството, че навременното сключване на договор със съответния специалист е било обективно възпрепятствано с оглед ограничения брой експерти в региона, отговарящи на изискванията на закона. Независимо от това, общината е водила преговори с компетентни лица към датата на проверката, за което свидетелства факта, че впоследствие наказаният субект, чрез Общинско предприятие „Никола Козлево“, е сключил договор с лице, задължило се да изпълнява функциите на „оператор на язовирна стена“. Поради това предходната инстанция е отменила обжалвания пред нея санкционен акт. 

 

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка и решаващия правен извод на предходната инстанция за незаконосъобразност на правораздавателния акт поради „маловажността“ на описаното в акта и в НП неизпълнение на административно задължение. Приобщените писмени и гласни доказателства сочат с категоричност, че именно община Никола Козлево е собственик на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Каравелово“, за което свидетелстват и цитираните в НП Актове за общинска собственост № 125/17.11.2003г. и № 124/17.11.2003г. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост, а съгласно ал. 2 актът за общинска собственост е официален документ и съответно обстоятелствата, констатирани в акт за общинска собственост, съставен по надлежния ред, имат доказателствена сила до доказване на противното. Поради това правилно наказващият орган е приел, че отговорна за изпълнението на произтичащото от чл. 138в, ал. 1 от ЗВ задължение е именно общината. Приобщените доказателства сочат с категоричност, че в това си качество тя не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на закона и е била длъжна да възложи в съответния срок стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания. Установява се също, че с решение № 99/11.08.2016 г. на Общински съвет Никола Козлево на Общинско предприятие „Никола Козлево“ е предоставено безвъзмездно стопанисването и управлението на общо 8 язовира, включително и язовир „Каравелово“, съставляващ ПИ 000370 по плана за земеразделяне на с. Каравелово и ПИ 000139 по плана за земеразделяне на с. Красен дол. Съгласно приетия Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Никола Козлево“ предприятието осъществява и дейност по поддръжка на язовири, общинска собственост. В структурата му не е включена длъжност, на която да се изисква назначаване на лице хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика. При това положение отговорен за ангажирането на такова лице или за сключването на договор с физическо лице или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист, е именно собственикът на съоръженията – община Никола Козлево. Доказателствата по делото сочат, че към момента на извършване на проверката не е бил налице сключен подобен договор, като това се е случило след съставяне на АУАН, когато общината, посредством общинското предприятие, е договорила съдействието на „Райпроект“ ЕООД, на когото е възложено изпълнението на функциите на „оператор на язовирна стена“. Изложеното по-горе сочи на осъществено нарушение от страна на ответника в касационното производство.

 

Същевременно касационната инстанция напълно споделя извода на въззивния състав относно „маловажността“ на правонарушението. Независимо от съществената значимост на обществените отношения, свързани с безопасното стопанисване на язовирите, приложимостта на института на „маловажния случай“ на административно нарушение не би могла да бъде изключена изначално, а преценката следва да бъде извършвана индивидуално за всеки отделен случай. Данните по делото сочат, че кръгът на експертите в сферата е изключително тесен, като броят им се свежда до няколко човека в рамките на областта. За това свидетелства и соченото от актосъставителя К. в съдебно заседание от 20.09.2017г., което кореспондира и с показанията на свидетеля Н.С., изпълняващ длъжност в община Никола Козлево. Както правилно е посочил и районният съд, аналогични твърдения за водени преговори с лица-специалисти са обективирани и в представеното възражение срещу съставения АУАН, в което кметът на общината е отразил, че необходимата договореност ще бъде налице към края на месец февруари. Такъв договор действително е сключен на 27.02.2017г. преди датата на издаване на НП, като са ангажирани услугите на юридическо лице, което да изпълнява функциите на „оператор на язовирна стена“. Гореизложеното несъмнено следва да бъде отчетено при дефиниране обществената опасност на деянието и извършителя му, доколкото показва наличието на проявена от страна на общината ангажираност за обезпечаване на безопасната експлоатация на съоръжението, но и наличието на практическа невъзможност то да бъде изпълнено. С оглед на изложеното касационният състав споделя мотивите на съда за „маловажност“ на описаното в АУАН и в НП нарушение, поради което решението, предмет на касационен контрол следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/02.10.2017г., постановено по АНХД № 267/2017г. по описа на Районен съд – гр. Нови пазар.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

            2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 07.12.2017г.