О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 27

 

гр.Шумен, 11.01.2018г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГРАД ШУМЕН, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Административен съдия: Маргарита Стергиовска 

 

като разгледа докладваното от съдията АД №390 по описа за 2017г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Е.М.М. *** срещу Удостоверение за наследници №295/04.07.2016 г., издадено от Община Нови пазар.

 

В посочения документ, изготвен от К.Г. - длъжностно лице при Община Нови пазар, въз основа на регистъра на населението е отразено, че наследници на А.И.Л., починал на 30.11.1985 г., са лицата А.И.В.– син, починал на 02.04.1995 г., Р.Н.В.– съпруга, починала на 02.03.1988 г., – син, починал на 29.11.2000 г., К.Д.И.– съпруга, И.Б.А.– син, А.Б.А.– син, починал на 29.04.2010 г. и Б.А.Б.– дъщеря.

 

Оспорващата счита, че така издаденото удостоверение за наследници е нищожно, тъй като в същото е вписано лицето А.И.В., в качеството му на син на А.И.Л., и е било представено по гр. д. № 585/2016 г. по описа на Районен съд-гр. Своге, по което М. е ответница. Позовава се на Акт за раждане на А.И.В., в който било отразено, че баща е И.В.и майка-Ц.И.. Това несъответствие между съдържанието на двата документа оспорващата сочи като основание за прогласяване нищожността на атакуваният акт, като отправя искане за това до съда.

 

Съдът намира жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

 

По същество с настоящата жалба се оспорва съдържанието на документ, а именно - удостоверение за наследници в частта му досежно кръга на описаните наследници на лицето А.И.Л..

 

Обстоятелството, че удостоверяването е със съдържание,  различно от желаното от оспорващата, не обуславя допустимост на съдебното оспорване. Несъгласието на същата с удостоверените факти по своята същност представлява оспорване на съдържанието на документ, което съобразно чл. 81, ал. 2 от АПК може да се извърши само по административен ред в рамките на контролно-отменително производство пред горестоящия административен орган. След като е предвидена изрична възможност за оспорване съдържанието на документ по административен ред, по аргумент от противното основание следва, че такова оспорване пред съда е недопустимо. Съдържанието на удостоверителните административни актове (посочени в чл.21, ал.3 от АПК) не подлежи на оспорване по съдебен ред и по аргумент, изведен от чл.128, ал.1, т.8 от АПК. По смисъла на цитираната разпоредба, установяването на неистинността на административен акт по предявено искане пред съда касае издателя на акта, а не съдържанието на същия.

 

С оглед гореизложеното, жалбата срещу Удостоверение за наследници №295/04.07.2016 г., издадено от Община Нови пазар се явява недопустима като насочена срещу акт, който не съставлява отказ за извършване на административна услуга и не подлежи на съдебно оспорване.

 

По тези съображения жалбата срещу същото следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство следва да бъде прекратено.

 

Същевременно доколкото съдържанието на документ подлежи на оспорване по административен ред и в случая от доказателствата по делото се установява, че оспорващата не е оспорила процесното удостоверение за наследници пред горестоящия административен орган, съдът намира, че на основание чл.130, ал.4 от АПК, жалба рег. № ДА-01-2670/14.12.2017 г. по описа на ШАС следва да се изпрати на Кмета на община Нови пазар в качеството му на горестоящ административен орган, по подведомственост, с оглед правомощията му по чл.81 и сл. от АПК.

 

            Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК и  чл.130, ал.4 от АПК, във вр.с чл.81, ал.2 от АПК, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.М.М. *** срещу Удостоверение за наследници №295/04.07.2016 г., издадено от длъжностно лице в Община Нови пазар.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 390/2017г. по описа на Административен съд – гр.Шумен.

 

            ИЗПРАЩА жалба рег. № ДА-01-2670/14.12.2017 г. по описа на ШАС, депозирана от Е.М.М. *** срещу Удостоверение за наследници №295/04.07.2016 г., издадено от длъжностно лице в Община Нови пазар на Кмета на община Нови пазар по компетентност.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 – дневен срок от връчването му на страните.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати на Е.М.М. ***, длъжностното лице при Община Нови пазар, издало оспорваното удостоверение и Кмета на община Нови пазар. 

 

               Административен съдия: /п/ 

 

 Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.