Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 № 27

 

град Шумен, 13.02.2018 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на пети февруари две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Росица Цветкова                                   Членове: Татяна Димитрова

 

                                                                                                             Снежина Чолакова

 

при секретаря В. Р.

 

и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП,

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №330 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от „Е.И.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК 130002410, чрез пълномощник адвокат Е. М. при АК град Бургас, срещу Решение №557/08.11.2017 г. на Районен съд град Шумен, постановено по ВАНД №1935/2017 г. по описа на същия съд.

 

   Касаторът изразява становище за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон. Сочи се, че наказващият орган не е конкретизирал в достатъчна степен осъщественото нарушение, липсват мотиви за определяне размера на наложената имуществена санкция, както и е налице разминаване между Акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него НП по отношение извършеното нарушение. Като не е констатирал тези нарушения, районният съд е постановил съдебно решение при противоречие с материалния и процесуалния закон, поради което касаторът отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав при ШРС, или за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да бъде отменено Наказателно постановление №43/01.08.2017 г. на Директора на РИОСВ град Шумен.

 

   Ответната страна РИОСВ град Шумен, редовно призована, за нея се явява гл. юрисконсулт Е. Г., редовно упълномощена, която изразява становище за неоснователност на касационното оспорване.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и отправя искане съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна, поради следните съображения:

 

   С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление №43/01.08.2017 г. на Директора на РИОСВ град Шумен, с което на основание   чл.166 т.3 във вр. с чл.165 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, във вр. с чл.83 ал.1 от ЗАНН, на касатора е наложено имуществена санкция в размер на 2 500 лв., за нарушение на чл.166 т.3 във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС.

 

   За да постанови съдебния си акт съдът е установил следната фактическа обстановка: Касаторът е стопанисвал инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци в град Шумен. На 01.03.2017 г., по подаден сигнал, експерти на РИОСВ град Шумен извършили проверка в обекта, при която констатирали, че за площадката, където се съхранява отпадък с код 19 12 09 /подситова фракция/, не е осигурена непропусклива повърхност, плътна ограда и ясни надписи за отпадъците, които се третират в нея. С оглед на тези констатации в КП №ПП-05/01.03.2017 г. контролните органи дали предписание тази площадка да приведе в съответствие с изискванията на наредбата по чл.43 ал.1 от ЗУО, както и да се уведоми РИОСВ град Шумен за конкретна дата, на която се предвижда дружеството да възобнови дейността си сепариране на отпадък с код 20 03 01. В КП е бил указано и срок за изпълнение на предписанията - до 08.03.2017 г.

 

   На 13.03.2017 г. била извършена последваща проверка от контролните органи, при която се констатирало, че дружеството не е привело площадката в съответствие с изискванията на Наредбата, за което бил съставен и КП №ПП-06/13.03.2017 г.  За констатираното нарушение на 03.04.2017 г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение за това, че дружеството не е изпълнило в срок дадено на основание чл.155 ал.2 от ЗООС предписание с КП №ПП-05/01.03.2017 г. Актът бил съставен в присъствие на представител на дружеството, като били депозирани писмени възражения в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения Акт за установяване на административно нарушение и събраните материали по преписката, Директорът на РИОСВ град Шумен издал процесното НП, с което за нарушение на чл.166 т.3 във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС, наложил имуществена санкция на дружеството в размер на 2500.00 лв.

 

   При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Атакуваното наказателно постановление съдът счел за издадено от компетентен орган, като при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление не са били допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, водещи до неговата отмяна. С оглед събраните писмени и гласни доказателства, които са преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност, ШРС достигнал и до извод относно безспорната установеност на вмененото на касатора нарушение. В тази връзка, районният съд приел, че поведението му е квалифицирано законосъобразно като противоречащо на императивния ред на ЗООС, тъй като санкционираното лице не е изпълнил в срок дадените му предписания по спазване на ЗООС, поради което правилно е бил привлечен към отговорност, без да са налице доказателства, сочещи „маловажност“ на поведението му по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Решаващият съд е изложил и подробни мотиви по отношение размера на наложената санкция, която е малко над минимума, предвиден в закона. По изложените съображения съдът потвърдил атакуваното НП.

 

   Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно наличието на предпоставките за ангажиране отговорността на касатора в настоящото производство. В контекста на изложеното, съдът намира за неоснователни изложените в касационната жалба отменителни основания. Правилно решаващия съд е приел, че липсата на мотиви по отношение размера на наложената санкция не е съществено нарушение, тъй като не ограничава по никакъв начин правото на защита на санкционираното лице. Решаващият съд е изложил и мотиви в тази насока, че този размер е законосъобразен, с оглед дадените предходни и неизпълнени от дружеството предписания.

 

   Неоснователно е и твърдението, че непосочване на виновното лице, чиито бездействия са довели до неизпълнение на предписанията, води до липса на предпоставки за ангажиране на отговорността на дружеството. Предписанията на контролните органи са с КП от 01.03.2017 г. са дадени на дружеството, тъй като то стопанисва инсталацията за преработка на твърди битови отпадъци и то ползва площадката, а не работниците в дружеството.

 

   Не е налице и твърдяната неяснота по отношение на описание на нарушението. Пределно ясно както в АУАН, така и в НП е индивидуализирано нарушението. Доказателствата по делото установяват по безспорен начин, че кастора са дадени предписания, които са задължителни по реда на чл.155 ал.2 от ЗООС и именно за тяхното неизпълнение е наложена имуществена санкция и в частност, че дружеството не е привело площадката в съответствие с изискванията на Наредбата, за което бил съставен КП от 01.03.2017 г. Длъжностните лица са реализирали проверка по реда на ЗООС и именно по реда на този закон са предписали дължимото от дружеството поведение, определяйки и срок за изпълнението му, с изтичането на който е възникнала възможността за провеждането на административно-наказателно производство по реда на ЗООС.

 

   В съответствие с мотивите на районния съд и настоящата касационна инстанция приема, че са изпълнени всички предпоставки за ангажиране отговорността на касатора. По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на районния съд е постановено в съответствие с материалния и процесуалния закон, поради което не са налице твърдените от касатора основания за отмяната му и същото следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И   :    

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №557/08.11.2017 г. на Районен съд град Шумен, постановено по ВАНД №1935/2017 г. по описа на същия съд.

 

   Решението е окончателно. 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                                       2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 13.02.2018г.