О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 4

 

гр.Шумен, 12.02.2018г. 

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на дванадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

Председател: Кремена Борисова                          Членове: Христинка Димитрова

 

                                                                                                   Маргарита Стергиовска 

 

като разгледа докладваното от административен съдия Хр.Димитрова ЧКАНД № 40 по описа на 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.229 и сл. от Административно – процесуалния кодекс (АПК), във вр.с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

Образувано е по частна жалба от В.М.В. с ЕГН ********** ***, депозирана чрез процесуалния му представител С.Б.– адвокат при САК, против Определение от 13/08.01.2018г. на Шуменския районен съд (ШРС), постановено по ВАНД №2487/2017г. по описа на същия съд. С обжалваното определение ШРС е прекратил ВАНД №2487/2017г. по описа на същия съд, образувано пред него въз основа на въззивна жалба от В.М.В. против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К, № 0045045 на ОД на МВР - Шумен, с който на В.М.В., на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание «глоба» в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, приемайки, че същата е подадена след изтичане на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, регламентиран в чл.59, ал.2 от ЗАНН.

 

За да постанови процесното определение, съдът е констатирал, че видно от приложеното известие за доставяне атакуваният електронен фиш е изпратен на адреса на дружеството и на 08.07.2011г. е получен от лицето Т.С., който е положил подпис като упълномощено лице. Впоследствие, на 12.07.2011г. наложената глоба е заплатена, съобразно разпоредбата на чл.189, ал.9, изр.1 от ЗДвП. Доколкото жалбата, въз основа на която е образувано съдебното производство, е депозирана на 25.09.2017г., съдът е счел, че същата е просрочена.

 

В мотивите на обжалваното определение е посочено също, че от страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства за по-късното връчване на електронния фиш, в каквато насока са били неговите твърдения.

 

По изложените съображения съдът е прекратил съдебното производство поради просрочие на жалбата.

 

Несъгласен с прекратителното определение, частният жалбоподател го е атакувал пред Административен съд – гр.Шумен, навеждайки доводи за неговата неправилност. Същият сочи, че приложената към делото обратна разписка за връчване на ЕФ не следва да се кредитира, тъй като същият не е упълномощавал трети лица да получават от негово име каквито и да е административни актове – АУАН, наказателни постановление и др. Наред с това, в изпълнение на дадените от първоинстанционния съд указания, жалбоподателят е предприел всички необходими действия, като е отправил писмена молба до ОДМВР – Благоевград, а в последствие и до ОДМВР – Шумен и само поради забавяне от страна на институциите, същият е лишен от възможността да докаже, че ЕФ му е връчен на 12.09.2017г., респективно, че жалбата е депозирана в законоустановения срок. Поради това е отправено искане за отмяна на обжалваното определение и за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на В.М.В. срещу атакувания от него електронен фиш.

 

Ответната страна – ОДМВР – Шумен, представлявана от пълномощник и процесуален представител гл.юрисконсулт И.С., оспорва частната жалба като счита същата за неоснователна. Сочи че, ЕФ е изпратен за връчване на собственика на автомобила, с който е извършено нарушението, чийто законен представител към този момент е бил именно жалбоподателят. ЕФ е надлежно връчен на 08.07.2011г. и е платен на 12.07.2011г. Представя извлечение от актуалното състояние на дружеството „РОЕ – Транспорт“, видно от което именно жалбоподателят е негов законен представител, както и доказателства, че наложената глоба е заплатена в рамките на 14 – дневен срок от връчване на ЕФ. Въз основа на изложеното моли частната жалба да бъде оставена без уважение.

 

Съдът като съобрази аргументите, изложени от страните и представените по делото писмени доказателства счита, че така депозираната частна жалба е допустима като подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, а разгледана по същество, същата се явява неоснователна, поради следните съображения:

 

Предмет на оспорване пред районния съд е бил Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К, № 0045045 на ОД на МВР - Шумен, с който на В.М.В., на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание «глоба» в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.8 от ЗДвП електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона заадминистративните нарушения и наказания, като жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му. Ал.9 на същата норма сочи, че при плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. 

 

Настоящият състав намира за съответно на доказателствата по делото становището на въззивния съд, че електронният фиш е връчен на 08.07.2011г., така както е отбелязано в приложеното по делото известие за доставяне. Възражението на частния жалбоподател досежно допусната нередовност при връчване на ЕФ е неоснователно. Съгласно специалните разпоредби на чл.189, ал.5 от ЗДвП електронният фиш по ал.4 се изпраща на лицето по чл.188, ал.1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. Прилагайки тези специални правила, след издаване на ЕФ ответникът е предприел действията по неговото връчване като е изпратил същия по пощата с обратна разписка, така както повелява нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП. За редовността на връчването е необходимо то да е извършено на адреса на получателя, като видно от чл.5, ал.1 и 2 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, приети с Решение №581 от 27.05.2010г. на Комисията за регулиране на съобщенията, изрично е посочено, че препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя срещу подпис, като същите могат да се доставят на друго пълнолетно лице, живеещо на адреса. Действително в обратната разписка са вписани само двете имена на лицето, получило пратката, но този пропуск не води до извод за ненадлежно връчване.

 

Наред с изложеното, от съществено значение в случая е обстоятелството, че глобата, наложена с процесния  електронен фиш е платена 4 дни след неговото връчване. Видно от приложената разпечатка от данните за плащане, в платежното нареждане, като основание за плащане изрично е посочен „фиш А 0045045 ОД МВР Шумен“, а платец на сумата е настоящият частен жалбоподател с отразени неговите три имена и ЕГН. При това положение следва да се приеме, че електронният фиш е връчен на датата, отразена в обратната  разписка, а именно 08.07.2011г.

 

Касационният състав намира за неоснователни изложените в частната жалба доводи за неправилност на съдебното определение, аргументирани с твърденията, че доказателствата за връчване на ЕФ се намират при административно наказващия орган и следва да се изискат от него, а не от жалбоподателя. Заверено копие от обратната разписка е представено от ответната страна с придружителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, поради което правилно въззивният съд е дал възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на твърдените от него факти. Освен това, дори и да се счете, че е налице повторно връчване на ЕФ на посочената от жалбоподателя дата, същото не води до възстановяване на срока за обжалване. Както се посочи и по-горе ЕФ може да бъде обжалван в 14-дневен срок от връчването му. Само и единствено в рамките на 14-дневния решаващ срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба. Срокът е преклузивен и пропускането му погасява правомощието да се извърши валидно процесуалното действие обжалване. Повторното връчване на ЕФ не възобновява вече изтеклия срок за обжалване.

 

Доколкото жалбата срещу ЕФ е подадена на 25.09.2017г., т.е. много след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на ЕФ, обосновано и в съответствие с приложимите нормативни разпоредби районният съд е приел, че същата е депозирана след изтичане на преклузивния срок за упражняване на това право. След изтичане на срока ЕФ не може да бъде предмет на обжалване, поради наличие на процесуална пречка (отрицателна процесуална предпоставка) за допустимостта на образуваното съдебно наказателно-административно производство.

 

По изложените съображения касационната инстанция намира, че  първоинстанционният съд е постановил законосъобразен и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

 

Мотивиран от горното, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 13/08.01.2018г., постановено по ВАНД № 2487/2017г. по описа на Районен съд – град Шумен.

 

Определението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                                                 2./п/

             Забележка:Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.02.2018 г