П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 14.03.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                 Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар:  Светла Атанасова       

 

Сложи  за  разглеждане докладваното от  адм. съдия  Хр. Димитрова

 

Административно дело № 81 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в часа 10:40 се явиха:

 

Жалбоподателят, Г.С.Р. ***, нередовно  призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът,  Кмет на община Нови пазар, редовно и своевременно призован, за него се явява юрисконсулт Николова, надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Н.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът констатира, че призовката до оспорващата е връчена на 07.03.2018г. чрез нейния съпруг. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.3 от ГПК, приложим по силата на препращащата норма на чл.144 от АПК призоваването се извършва най-късно една седмица преди датата на заседанието, който срок към датата на днешно съдебно заседание не е изтекъл.

 

 При това положение съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид нередовното призоваване на оспорващата страна за днешното съдебно заседание.

 

Водим от горното съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Насрочва делото за 04.04.2018г. от 09:30 часа, за която дата да се призове оспорващата Г.С.Р. Ответната страна -  уведомена чрез присъстващия процесуален представител в днешно съдебно заседание. 

 

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                   Административен съдия: 

 

                                                                                                              Секретар: