О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№17

гр. Шумен, 10.07.2018г.

Шуменският административен съд, в закрито заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Кремена Борисова     Членове: Христинка Димитрова

                                                                        Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 151/2018г. по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по реда на чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, във вр. с чл. 158, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 216 от АПК.

Съдебното производство е образувано по касационна жалба от ЕТ“С.С.Х.“ ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес гр.Шумен,чрез пълномощника му и процесуален представител-адвокат С.И.от ШАК срещу Решение № 198 от 30.04.2018г., постановено по ВНАХД № 686/2018г. по описа на Районен съд –Шумен.

Съдът при проверка на редовността на депозираната жалба е констатирал, че същата е нередовна и не съответства на разпоредбата на чл. 212  ал.1 т.6 и чл.213 т.2 от Административно – процесуалния кодекс.

С определение от 21.06.2018г., постановено по КАНД № 151/2018г. по описа на ШАС, жалбата е оставена без движение, а на касатора е указано в 7-дневен срок да отстрани констатираните нередовности, като представи пълномощно,удостоверяващо валидно упълномощаване на подалия касационната жалба адвокат-С.И.да представлява касатора пред настоящата касационна инстанция,в т.ч. и да подаде касационната жалба или да преподпише касационната жалба лично.Съобщението за оставяне на касационната жалба без движение е връчено  на посочения в касационната жалба съдебен адрес,чрез адв.С.И.-лично  на 25.06.2018г.

От данните по делото се установява, че в указания срок, изтекъл 02.07.2018г.,   касаторът- ЕТ“С.С.Х.“ не е отстранил констатираните нередовности-липсва представено в срока за изправяне на нередовностите  пълномощно,удостоверяващо валидно упълномощаване на адв.С.И.да представлява касатора в настоящото производство или подпис на представляващия касатора,подал жалбата. Предвид гореизложеното, след като жалбата не отговаря на изискванията по чл.212 ал.1 т.6 и чл.213 т.2  от АПК и касаторът не е изпълнил задължението си да я приведе в съответствие с тях, то тя следва да бъде оставена без разглеждане, съгласно чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 216 от същия кодекс, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 216 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, съдът,

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :          

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“С.С.Х.“ ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес гр.Шумен,чрез пълномощника му и процесуален представител-адвокат С.И.от ШАК срещу Решение № 198 от 30.04.2018г., постановено по ВНАХД № 686/2018г. по описа на Районен съд –Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 151/2018г. по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Председател:  /п/                                                 Членове: 1 /п/

                                                                                                   2 /п/


Забележка: Определението е влязло в законна сила на 25.07.2018г., като необжалвано.