О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 490

гр.Шумен, 10.07.2018 г.

Шуменският административен съд в закрито заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Борисова

като разгледа докладваното от административен съдия Кр.Борисова

 Ч.адм.д. №221 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производство по чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.124б ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, образувано по искане с рег.№195566 от 06.07.2018год. по описа на Агенция „Митници“-ТМУ-Варна  от „Ш*“ЕООД с ЕИК ***,представлявано от управителя Б.М.А.за спиране предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ВМ-2000-299/32-167443 от 12.06.2018год. на Началник на Митница-Варна, с която е наложена на „Ш.“ЕООД със седалище и адрес на управление *** ПАМ-запечатване за един месец на обекта,където е установено нарушението:специализиран малък обект за производство на малки винопроизводители притежаващ Удостоверение№BG002000Ф0015 от 24.09.2015г. с местонахождение-гр.Шумен 9700,м-ст „Куванлъка“ ПИ 83510.10.554 по плана на гр.Шумен.

       В жалбата се съдържа  искане с правно основание чл.166 ал.4 от АПК за спиране предварителното изпълнение на заповедта за прилагане на ПАМ, поради наличие на предвидените в разпоредбата на чл.166 ал.2 от АПК условия за спиране,а именно поради възможността вследствие предварителното изпълнение на същата за оспорващия да настъпят значителни и трудно поправими вреди, по подробно изложените в обстоятелствената част на жалбата аргументи и съображения.Твърди се,че към момента на депозиране на искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта,в стопанисвания от дружеството обект,чието затваряне е постановено от административния орган се намират бързо развалящи се стоки-вина на стойност 16 191.66лв.,които следвало да бъдат съхранявани в специални съдове, при специален температурен режим.Същите следвало периодично да се следят за химичен състав и при необходимост да се обработват със съответните препарати,поради което запечатването на процесния обект за срок от един месец би причинило на дружеството значителна вреда на гореупоменатата стойност,която по своя характер е противопоставима на обществения интерес ,налагащ допускането на предварително изпълнение по силата на закона на заповедта и би нарушило в по-голяма степен от необходимото за постигане на преследваната легитимна цел-защита на особените правила за търговия с акцизни стоки и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките,подлежащи на облагане с акциз.Излагат се доводи,че независимо от предвидената в заповедта възможност за изнасяне на стоките,намиращи се в обекта,които не са предмет на нарушението,тези действия биха увредили значително дружеството,с оглед разходите по освобождаването на обекта,наемане на ново помещение,отговарящо на специалните изисквания за производство и съхранение на вино,за преустановяване на неговата дейност и евентуално пропуснати ползи,както и биха породили предпоставки за промяна на химичния състав и влошаване на качеството на виното.В тази връзка с допуснатото предварително изпълнение на заповедта се накърняват в значителна степен икономическите интереси на дружеството и могат да му бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди,несъизмерими с целения с издаването на административния акт резултат. На следващо място жалбоподателят релевира и доводи за немотивираност на акта в частта досежно допуснатото предварително изпълнение,изразяващо се в непосочване на конкретните факти и доказателства,обосноваващи възприетите като налични от органа основания по чл.60 ал.1 от АПК за  допускането на предварително изпълнение,което съставлява липса на материалноправните предпоставки за допускане на предварително изпълнение на ПАМ и основание за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение по смисъла на чл.146 т.4 от АПК.В тази връзка се отправя искане за отмяна на съдържащото се в заповедта за налагане на ПАМ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ-запечатване на обект.

        Видно от приложените по представената от ответната страна административна преписка материали обжалваната заповед№ВМ-2000-299/32-167443 от 12.06.2018год. на Началник на Митница-Варна, с която е наложена на „Ш.“ЕООД със седалище и адрес на управление *** ПАМ-запечатване за един месец на обекта,където е установено нарушението:специализиран малък обект за производство на малки винопроизводители притежаващ Удостоверение№BG002000Ф0015 от 24.09.2015г. с местонахождение-гр.Шумен 9700,м-ст „Куванлъка“ ПИ 83510.10.554 по плана на гр.Шумен е връчена на представляващия дружеството „Ш.“ЕООД-Б.М.А.на 04.07.2018год. /вж.прил.служебна бележка с рег.№32-193388/04.07.2018год. на нач-к на МБ-Шумен/.На 06.07.2018год. в Агенция „Митници“-ТМУ-Варна е било депозирано искане от Б. М. А.-управител на „Ш.“ЕООД със седалище и адрес на управление *** ЕИК ** с рег.№32-195546 да бъде прекратено изпълнението на ПАМ наложена със Заповед№ ВМ-2000-299/32-167443 от 12.06.2018год. на Началник на Митница-Варна,към което искане е приложено платежно нареждане за внесена сума за имуществена санкция по НП№78/2018год.Във връзка с подаденото искане и прил. към него платежно нареждане,удостоверяващо,че за обезпечаване на наложената по НП№78/2018год. имуществена санкция от дружеството е депозирана сума в размер на 2000лв.,Началникът на Митница-Варна,в кръга на правомощията си и на основание чл.124 ал.5 от ЗАДС постановил последваща заповед№ЗМ-2000-362/32-195459 от 06.07.2018год.,с която наредил доколкото е извършено обезпечаване на имуществената санкция по НП№78/2018год., да не се предприемат действия по т.5 от Заповед№ ВМ-2000-299/32-167443 от 12.06.2018год. на Началник на Митница-Варна за фактическото запечатване на обекта.

      Съгласно разпоредбата на чл.124б ал.1 и ал.2 от ЗАДС при налагане на административно наказание по чл.124а,с мотивирана заповед на началника на компетентното митническо учреждение или оправомощено от него длъжностно лице се прилага и ПАМ-запечатване на обекта/обектите,където е установено нарушението за срок от един месец.Съгласно ал.3 на чл.124б от ЗАДС ,заповедта подлежи на предварително изпълнение,освен ако съдът разпореди друго.Разпоредбата на чл.124б ал.5 от ЗАДС предвижда възможност за прекратяване на наложената ПАМ от наложилия мярката административен орган по искане на санкционираното лице и след като бъде доказано от последното,че глобата или имуществената санкция е заплатена изцяло.

      При това положение и с оглед съдържащите се в преписката доказателства,съдът счита,че е налице хипотеза на чл.124б ал.5 от ЗАДС на прекратяване на наложената ПАМ от органа,който я е наложил,по искане на административно наказаното лице и след доказване от него,че имуществената санкция е заплатена изцяло,поради което искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ се явява недопустимо,с оглед наличието на отпаднал правен интерес от търсената защита,доколкото с последващото прекратяване на ПАМ,чието предварително изпълнение е било допуснато е постигнат целения от жалбоподателя краен резултат,а именно-да не се предприемат фактически действия по запечатването на процесния обект и забраната на достъпа до него.

   С оглед на изложеното, съдът намира, че депозираното искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ се явява недопустимо поради липса на правен интерес,поради което и на основание чл.159 т.4 от АПК,  жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

   Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

О  П Р Е Д Е Л И :

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  депозираното  искане с рег.№195566 от 06.07.2018год. по описа на Агенция „Митници“-ТМУ-Варна  от „Ш.“ЕООД с ЕИК ***,представлявано от Б.М.А.за спиране предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ВМ-2000-299/32-167443 от 12.06.2018год. на Началник на Митница-Варна, с която е наложена на „Ш.“ЕООД със седалище и адрес на управление *** ПАМ-запечатване за един месец на обекта,където е установено нарушението:специализиран малък обект за производство на малки винопроизводители притежаващ Удостоверение№BG002000Ф0015 от 24.09.2015г. с местонахождение-гр.Шумен 9700,м-ст „Куванлъка“ ПИ 83510.10.554 по плана на гр.Шумен.

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №221/2018 г. по описа на АдмС град Шумен.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

   Препис от настоящото определение да се връчи на страните по реда на чл.138 от АПК във вр.с чл.137 от АПК.

                                                          Административен съдия: /п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 24.07.2018 г. като необжалвано.