О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 491

град Шумен,10.07.2018 г.

   Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                     Председател: Кремена Борисова

като разгледа докладваното от административен съдия Кр.Борисова

адм.д. №222 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.171 т.1 б.Б от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, образувано по искане, обективирано в жалбата на К. С. К. ЕГН *** с постоянен адрес гр.Нови пазар,действащ чрез адв. Д.М. при ШАК  ,със съдебен адрес гр.Нови пазар за спиране предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0307-000258/12.06.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР град Шумен,РУ-Нови пазар с която е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността,но не повече от 18 месеца,считано от 12.12.2017год..

   В искането се твърди, че  от така наложената санкция за оспорващия ще настъпят съществени затруднения във връзка с обслужване ежедневните нужди на децата и най-вече на по-малкото от двете-на 4 месеца,предвид обстоятелството,че е единствения водач на МПС в семейството.Обосновава искането си и с възможността дадените от него образци на кръв и урина за изследване да имат отрицателен резултат.

   Ответната страна –Началник на РУ-Нови пазар ,в придружителното писмо от 10.07.2018 г.  не е изразил становище по искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената Заповед.

   Жалбата и съответно искането по чл.166 ал.4 във връзка с ал.2 от АПК е депозирана в законоустановения 14-дневен срок за оспорване на процесната заповед, от надлежна страна, която е адресат на оспорената заповед и за която е налице правен интерес от оспорването й, поради което е допустимо. По същество е неоснователно по следните съображения:

   С жалбата до съда К. С. К. ЕГН *** с постоянен адрес гр.Нови пазар е оспорил Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № №17-0307-000258/12.06.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР град Шумен,РУ-Нови пазар с която е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността,но не повече от 18 месеца,считано от 12.12.2017год..

   Съгласно чл.172 ал.6 от ЗДвП подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. Според разпоредбата на чл.166 ал.4 от АПК, която е приложима в настоящата хипотеза, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал.2 на чл.166 от АПК, а именно когато предварителното изпълнение би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства.

   При това положение в тежест на оспорващия е да докаже необходимостта от спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение, поради наличие на предпоставките, предвидени в чл.166 ал.2 от АПК. В жалбата се развиват доводи за това, че така наложената санкция за оспорващия ще настъпят съществени затруднения във връзка с обслужване ежедневните нужди на децата и най-вече на по-малкото от двете-на 4 месеца,предвид обстоятелството,че е единствения водач на МПС в семейството.

        Към депозираната жалба и в частност към направеното искане за спиране, оспорващият е приложил единствено 2бр.удостоверения за раждане,установяващи факта,че е баща на две деца-С. К. С.,роден на 05.02.2018г. и С. К. С.,роден на 11.07.2014г..Оспорващият  не е приложил никакви доказателства по отношение на твърденията си,че е единствен водач на МПС в семейството,поради което предварителното изпълнение на заповедта ще затрудни ежедневните нужди на децата.Нещо повече,не релевира в жалбата  никакви доводи,че същото би могло да му причини значителни или трудно поправими вреди.

   Съдът намира, че искането е неоснователно, тъй като в него не се съдържат конкретни съображения, които да обосновават настъпването на значителни или трудно поправими вреди, както и не се сочи и твърди, че има новонастъпили обстоятелства по смисъла на чл.166 ал.2 от АПК. Невъзможността на жалбоподателя да управлява  автомобила и да използва същия за изпълнение на ангажиментите си по обслужване ежедневните нужди на децата му, поради отнемане временно на свидетелството за управление на МПС на същия не може да обоснове настъпването на вреди, които да са значителни или трудно поправими.

   В хипотеза на  чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 от АПК при липса на нормативно регламентирани критерии за „значителна или трудно поправима вреда“, чрез които да се преценява основателността на искането, съдебната практика е извела, че тези последици следва да са от такова естество, че да могат да се противопоставят на значимостта на целите, които законът поставя с предварителното изпълнение. В случая, законодателят е оценил налагането на процесната ПАМ - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността но не повече от 18 месеца" поради управление на ППС след употребата на наркотични вещества или техни аналози  като породено от деяние с висока степен на обществена значимост. В тази насока допуснатото по закон предварително изпълнение на този ПАМ е за защита на особено значими ценности и права. Фактите, които жалбоподателя претендира като противопоставими, следва да са със същата степен на значимост. От представените по делото доказателства не се установяват факти, които да обосновават извод за вреди, които са противопоставими като степен на значимост на защитимите от законодателя. Невъзможността на оспорващият да ползва автомобила си за обслужване нуждите на децата си не обосновават вреди , противопоставими на целите на закона.

   От така установеното фактическо и правно положение, съдът намира, че не са налице основания за спиране на предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№17-0307-000258/12.06.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР град Шумен,РУ-Нови пазар, поради което искането се явява неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено.

   Водим от горното и на основание чл.166 ал.4 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

   ОТХВЪРЛЯ искането, обективирано в жалбата на К. С. К. ЕГН *** с постоянен адрес гр.Нови пазар,действащ чрез адв. Д.М. при ШАК  ,със съдебен адрес гр.Нови пазар за спиране предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0307-000258/12.06.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР град Шумен,РУ-Нови пазар.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.