О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 523

гр.Шумен, 09.08.2018г.

Административен съд - Град Шумен, в закрито заседание на девети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 227 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Административното дело е образувано по жалба на Х.А.Х. с ЕГН ********** *** против Решение с изх.№ ФД-04-0104/14.10.2015г. на Централната атестационна комисия на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. С обжалвания акт Централната атестационна комисия при ШУ е постановила решение да върне във ФТН процедурата по атестирането на оспорващия поради констатирани допуснати процедурни нарушения. Оспорващият твърди, че решението е нищожно, поради липса на компетентност.

Шуменският университет, представляван от Ректора проф.д.и.н.Г.К., в придружителното писмо, с което изпраща жалбата в съда изразява становище за нейната недопустимост, поради липса на подлежащ на оспорване акт, както и поради наличие на влязъл в сила съдебен акт – определение № 302/27.04.2016г. по АД № 115/2016г. на ШАдмС, постановено по жалба на Х.А.Х. срещу Решение на Академичния съвет на ШУ по Протокол № РД-05-4/09.12.2015г. за утвърждаване на решение на ФС на ФТН по протокол № ФД-02/10.11.2015г. за приемане на атестацията.

Съдът като съобрази аргументите, изложени от страните и представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от извадка от протокол №9/29.06.2015г., на 29.06.2015г. е проведен катедрен съвет, в чиито дневен ред (т.3) е включено обсъждане на отчет за атестиране и преценка за  учебно – преподавателската, научноизследователската и административно – организационната дейност на доц. д-р Х.А.Х. за периода от 26.06.2013г. до 26.06.2015г. Катедра „Комуникационна и компютърна техника“ (ККТ) на Факултет по технически науки (ФТН) разгледала документите за атестиране и предложила атестационна оценка за учебно – преподавателска дейност – незадоволителна; за научноизследователска дейност – много добра; за административно – организационна дейност – добра. 

На 08.07.2015г. Атестационна комисия на ФТН потвърждава оценките на катедрата по трите групи критерии и предлага на Факултетския съвет (ФС) да утвърди комплексна незадоволителна оценка, като същевременно е счела за неоснователни възраженията на оценявания, обективирани в подадено от него заявление с вх.№ФД-04-07/06.07.2015г.

На 08.09.2015г. ФС на ФТН разгледал атестацията на жалбоподателя и с тайно гласуване утвърдил предложението на АК.

Несъгласен с проведената процедура и дадената му оценка, Х.А.Х. обжалвал същата пред Централната атестационна комисия (ЦАК).

На заседание, проведено на 08.10.2015г., след като разгледала възражението и приложените документи, ЦАК счела, че са допуснати две процедури нарушения, а именно: 1. Липса на изисквания в чл.16, ал.2 от Правилника за атестиране на академичния състав (ПААС) документ писмен отчет с включени в него период на атестиране, дата на депозиране и подпис. Представената таблица с критерии, в която атестираният е попълнил данни, като при това се е самоточкувал, е неприемлива като заместител на отчета; 2. В протокола на АК на ФТН като комплексна оценка е записана „незадоволителна“ каквато няма по правилник. Чл.17, ал.3 от Правилника за атестиране на академичния съвет определя, че комплексната оценка е положителна или отрицателна. Предвид тези констатации взела решение да върне процедурата във ФТН с предписание за отстраняване на нарушенията.

На 26.10.2015г. е проведено второ заседание на катедра ККТ за атестиране на доц.Х.. Приета е атестационна оценка за учебно – преподавателска дейност – незадоволителна; за научноизследователска дейност – много добра; за административно – организационна дейност – добра. 

На 05.11.2015г. АК на ФТН потвърждава оценките на КС и прави предложение до ФС на ФТН за „комплексна отрицателна оценка“.

На 10.11.2015г. ФС на ФТН приема „комплексна отрицателна оценка“.

Със заявление вх.№ Р726/15.12.2015г., депозирано до председателя на ЦАК при ШУ, Х.А.Х. изразява несъгласие с атестационната оценка.

Същото е разгледано на заседание на ЦАК, проведено на 04.12.2015г. След тайно гласуване ЦАК взема решение да предложи на Академичния съвет на ШУ да даде ход за приключване на процедурата по атестирането на доц.д-р Х.Х. съгласно чл.18, ал.1 от Правилника за атестиране на академичния състав в ШУ.

Видно от препис – извлечение от протокол № РД-05-4 от заседание на АС на ШУ, проведено на 09.12.2015г. (л.16 от делото) Академичният съвет приема доклада на ЦАК по жалбата на доц.д-р Х.А.Х. по повод отрицателната му атестация и утвърждава решението на ФС на ФТН, с което доц.д-р Х.А.Х. е атестиран с комплексна отрицателна оценка и оценки по критериите: учебно – преподавателска дейност – незадоволителна; научноизследователска дейност – много добра; административно – организационна дейност – добра.

От направена служебна справка в деловодството на ШАдмС се установява, че решението на АС на ШУ по протокол № РД-05-4/09.12.2015г. е обжалвано пред съда. С определение №302/27.04.2016г. по АД № 115/2016г. жалбата е оставена без разглеждане като просрочена. Определението е оставено в сила с Определение № 8398/06.07.2016г. по АД № 6837/2016г. на ВАС.

Шуменският административен съд, като извърши проверка на допустимостта на съдебното производство намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати, предвид следните съображения:

Предмет на оспорване с настоящата жалба е Решение на Централната атестационна комисия на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с изх.№ ФД-04-0104/14.10.2015г., с което поради констатирани допуснати процедурни нарушения, процедурата по атестирането на оспорващия е върната във ФТН.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за висшето образование актовете на органите на управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на АПК. По определение от нормата на чл.24, ал.1 от ЗВО органите на управление на висшето училище са Общото събрание, Академичният съвет и ректорът. Централната атестационна комисия, чието решение е предмет на обжалване, не е орган на управление на висшето училище, поради и което нейните актове не подлежат на съдебен контрол по реда на АПК.

Наред с това, съгласно чл.8 от Правилника за атестиране на академичния състав в ШУ, ЦАК отговаря за атестационната дейност в ШУ. Задача на тази комисия е да проверява процедурата по атестиране и да излиза със становище пред АС относно спазването на изискванията на ПААС в случаите на подадена жалба. Разпоредбата на чл.18, ал.3, изр.второ от ПААС указва, че ЦАК взема решение в 1-месечен срок след подаване на жалбата и докладва на Академичния съвет, който взема окончателното решение. Анализът на цитираните норми сочи, че оспореният акт, въпреки наименованието „решение”, не съставлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Решението на ЦАК представлява междинен акт от процедурата на атестиране, като окончателното решение се взема от Академичния съвет. Съгласно чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията или бездействията, които са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производството по издаване на нормативни актове. В този смисъл решението на ЦАК по повод подадена жалба срещу комплексна отрицателна оценка не подлежи на съдебен контрол.

На следващо място, съдът намира, че за лицето липсва правен интерес от оспорване на въпросния акт, доколкото с решението по същество са възприети доводите за допуснати нарушения в атестационната процедура, с оглед на което процедурата е върната във ФТН с предписание за отстраняване на същите. Правният интерес е процесуалноправно понятие и се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита. Поражда се от засягане или застрашаване на законни интереси, субективни права и свободи по аргумент от чл.15, ал.1 от АПК. Ако административният акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект по отношение на личните права и законни интереси на съответния правен субект, е налице правен интерес. Пряк интерес означава със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпване на такава от изпълнение на административния акт. В конкретния случай правата на жалбоподателя не са засегнати пряко и непосредствено с обжалваното от него решение на ЦАК при ШУ, доколкото същото удовлетворява изразените от лицето претенции във възражение (наименовано заявление) вх.№ Р548/14.09.2015г. по повод отрицателна атестация. Неблагоприятните последици от акта върху правната сфера на лицето е положителна процесуална предпоставка за упражняване правото на жалба. При отсъствие на такова неблагоприятно засягане, същото не разполага с право на жалба.

Проверката на процесуалните предпоставки за правото на жалба е задължение на съда и наличието на годен за обжалване индивидуален административен акт и правен интерес от оспорване са положителни предпоставки от категорията на абсолютните такива. В случая атакуваният акт не представлява индивидуален административен акт по аргумент от чл.21, ал.5 от АПК и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

Гореизложените съображения обосновават извод, че настоящата жалба е подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, поради което е процесуално недопустима и съгласно чл.159, т.1 от АПК следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено. Жалбата е подадена и при липса на правен интерес от оспорване, което съставлява самостоятелно основание по чл.159, т.4 от АПК за оставяне на същата без разглеждане.

За процесуалната допустимост на подадената жалба съдът следи служебно. При недопустимост, както е в случая, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Х. с ЕГН ********** *** против Решение на Централната атестационна комисия на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с изх.№ ФД-04-0104/14.10.2015г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 227 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

         На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

Административен съдия: /п/

 

Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 11075/20.09.2018г. постановено по АД № 11216/2018г. по описа на ВАС, VII-мо отделение. Влязло в законна сила на 20.09.2018г.