О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

563

 

гр.Шумен, 03.09.2018г. 

 

Административен съд - Град Шумен, в закрито заседание на трети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

 

Административен съдия: Христинка Димитрова 

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 228 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.229, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

 

Образувано е по жалба на «Б.9. АД с ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор М.Т.А., депозирана чрез пълномощник и процесуален представител адв.Г.Г., против Отказ за регистрация на обект «склад за съхранение на месокостно брашно и/или ПЖП кат.3» по заявление № РД-27-2080/22.05.2018г., обективиран в Уведомление изх.№ РД-27-2868/13.07.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Шумен.

 

В подадена молба рег.№ ДА-01-1942 от 20.08.2018г. по описа на ШАдмС оспорващият сочи, че поради депозирана нова молба за регистрация на процесния обект е отпаднал правния интерес от оспорването, предмет на настоящото дело, с оглед на което заявява, че оттегля жалбата против Отказ за регистрация на обект «склад за съхранение на месокостно брашно и/или ПЖП кат.3» и моли производството по делото да бъде прекратено.

 

         Съдът намира, че молбата следва да бъде уважена по следните съображения:

 

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото, оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. С процесуалното действие «оттегляне» на жалбата, което е направено в срок до приключване на настоящото производство, съдът се счита за десезиран от разглеждане на спора по същество. В конкретния случай е спазено изискването, визирано в чл.155, ал.3 от АПК, оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание да бъде направено с писмена молба.

 

По изложените аргументи молбата за оттегляне на оспорването следва да бъде удовлетворена, като основание чл.159, т.8 от АПК жалбата се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство - прекратено.

 

С определение от 27.07.2018г. съдът е конституирал страните и насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.09.2018г. Това определение, с оглед констатираната по-горе недопустимост на оспорването, подлежи на отмяна по реда на чл.253 от ГПК, приложим по силата на чл.144 от АПК.

 

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.159, т.8 от АПК, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

 

ОТМЕНЯ определение от 27.07.2018г. за насрочване на АД № 228/2018г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.09.2018г.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на «Б.9. АД с ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор М.Т.А., против Отказ за регистрация на обект «склад за съхранение на месокостно брашно и/или ПЖП кат.3» по заявление № РД-27-2080/22.05.2018г., обективиран в Уведомление изх.№ РД-27-2868/13.07.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен. 

 

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

 

    Административен съдия: /п/

 

Забележка: Решението е влязло в законна сила на   12.09.2018г., като необжалвано.