О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

№ 593

гр.Шумен, 13.09.2018 г.

Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседание  на  тринадесети септември  две хиляди  и осемнадесета година, в   следния   състав:

        Административен съдия:  Татяна Димитрова

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 206 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.В.К. ***, депозирана чрез адвокат К.Ж.Р. от АК-Варна против Решение № 2153-27-16/11.05.2018г. на Директора на ТП на  НОИ гр. Шумен, с което е отхвърлена жалба вх. № 1012-27-25/12.04.2018г. на Н.В.К. срещу Разпореждане № 9/прот.№ N 01094/09.03.2018г. на ръководителя по пенсионно осигуряване.

С определение от 10.07.2018г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за разглеждане на жалбата.

На 31.08.2018г., по делото е депозирана молба от процесуалният представител на жалбоподателката Н.В.К., към която е приложено Разпореждане № ********** от 02.07.2018г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ-гр.Шумен, с което е изменена определената с Разпореждане № 9/прот.№ N 01094/09.03.2018г. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Каришева от 458.92лв. 07.10.2017г. на 567.71лв.  С това разпореждане е постигнат резултатът, целен от оспорващата с жалбата, по която е образувано настоящото съдебно производство, поради което с горепосочената молба се иска производството по делото да бъде прекратено.

На 11.09.2018г. процесуалният представител на ответната страна е депозирала писмено становище, че образуваното производство следва да бъде прекратено поради липса на правен интерес.

Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и становищата на страните намира, че  в случая действително е налице отпаднал правен интерес за жалбоподателката от оспорването, доколкото с последващото разпореждане е постигнат целеният  с жалбата резултат.

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата се явява недопустима поради отпаднал правен интерес, поради което определението за насрочване на открито съдебно заседание следва да бъде отменено, а жалбата следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима (за наличието на абсолютните процесуални предпоставки съдът следи служебно съгласно чл.159 АПК) и  производството по делото следва да се прекрати.

         Доколкото оспорващата с молба от 05.09.2018г. изрично е оттеглила искането си за присъждане на разноски по делото, а ответната страна също не претендира за такива, видно от приложеното по делото писмено становище, съдът намира, че разноски по делото не следва да се присъждат.        Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

О  П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 10.07.2018г. за насрочване на  съдебно заседание на 26.09.2018г. от 09.30 часа  по АД    206/2018г.  по описа на ШАдмС.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.В.К. ***, депозирана чрез адвокат К.Ж.Р. от АК-Варна против Решение № 2153-27-16/11.05.2018г. на Директора на ТП на  НОИ гр. Шумен, с което е отхвърлена жалба вх. № 1012-27-25/12.04.2018г. на Н.В.К. срещу Разпореждане № 9/прот.№ N 01094/09.03.2018г. на ръководителя по пенсионно осигуряване.

Разноски не се присъждат.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2018г. на Административен съд - гр.Шумен.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по делото, по реда на чл.138 от АПК, във вр.с чл.137 от АПК.

                                                                                                                        Административен съдия: /п/

  Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 26.09.2018 г. като необжалвано