О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 595

град Шумен, 14.09.2018 година

    Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на четиринадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:   

                                                                                   Председател: Росица Цветкова

като разгледа докладваната от административен съдия Р. Цветкова адм. д. №292 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.197 и сл. от Административно - процесуалния кодекс /АПК/, образувано по жалба от В.С.И. *** против Разпореждане №1013-27-20-2/22.08.2018 г. на Ръководител по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ град Шумен.

   Жалбоподателят счита, че неправилно е прекратено образуваното производство по подаденото от него заявление, тъй като всички документи, които са необходими за неговото пенсиониране поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са при административния орган, още повече, че жалбоподателят е пенсиониран поради общо заболяване. С оглед на това жалбоподателят моли съда да отмени Разпореждане №1013-27-20-2/22.08.2018 г. на Ръководител по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ град Шумен, с което е прекратено образуваното производство по подадено от него заявление вх.№1013-27-20/25.07.2018 г. до ТД на НОИ град Шумен. 

   Ответната страна Ръководител по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ град Шумен с депозирано писмено становище, оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

   Съдът приема, че е сезиран с жалба по реда на чл.197 и сл. от АПК, тъй като с оспореното Разпореждане, издадено по реда на чл.56 ал.2 от АПК, административният орган е прекратил административното производството по подадено заявление вх.№1013-27-20/25.07.2018 г. до ТД на НОИ град Шумен. Съгласно разпоредбата на чл.56 ал.4 от АПК актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел ІV – чл.197 и сл. от АПК

   Жалбоподателят в настоящото производство е подал заявление вх.№1013-27-20/25.07.2018 г. до ТД на НОИ град Шумен, в което е посочил, че е информиран от пенсионните органи за навършване на възраст, даваща му право за пенсиониране към 02.08.2018 г. Посочил е, че е пенсиониран поради общо заболяване и няма други документи, поради което е отправил искане към пенсионния орган да издаде коректно и окончателно Разпореждане при съществуващите в досието документи.

   Във връзка с така депозираното заявление, със съобщение по реда на чл.30 ал.1 и ал.2 от АПК изх.№1013-27-20-1/02.08.2018 г., Началник отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ град Шумен, е поискал от заявителя в 3-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, да отстрани нередовностите в искането, а именно да го конкретизира, тъй като по силата на чл.1 ал.1 от НПОС заявлението за пенсиониране е по утвърден образец, към което се прибавят всички необходими оригинални документи. Разяснено е на заявителя, че ако в указания срок не отстрани нередовността в заявлението, производството по него ще бъде прекратено. Видно от приложеното известие за доставяне, уведомлението е получено на 06.08.2018 г. лично от жалбоподателя.

   Освен посоченото по-горе уведомление, на жалбоподателят е изпратено и разяснително писмо изх.№1013-40-24-1/02.08.2018 г. от Директора на Дирекция „Пенсии“ при НОИ, с което е указано, че към 02.08.2018 г. жалбоподателят е навършил 64 години и 1 месец и има 38 години 6 месеца осигурителен стаж, поради което и на основание чл.68 ал.1 от КСО заявителят може да подаде заявление в съответното ТП на НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изрично е посочено също, че пенсионният орган ще извърши преценка коя пенсия е по – благоприятна за получаване.

   След изтичане на срока жалбоподателят не е отстранил нередовностите по подаденото от него заявление, поради което Ръководителят по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ град Шумен издал процесното Разпореждане №1013-27-20-2/22.08.2018 г., с което прекратил образуваното производство по подадено заявление вх.№1013-27-20/25.07.2018 г. от В.С.И.. Разпореждането е връчено лично на жалбоподателя на 27.08.2018 г., видно от приложеното известие за доставяне. Жалбата срещу Разпореждането е депозирана на 07.09.2018 г.

   При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 ал.1 от АПК и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения индивидуален административен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

   Съгласно  разпоредбата на чл.56 ал.2 от АПК, административният орган прекратява производството в случаите по чл.30 ал.1 и ал.2 от АПК. Съгласно чл.30 ал.2 от АПК " ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството".

   Както беше отбелязано по-горе, с полученото от жалбоподателя известие за доставяне се установява, че уведомлението за отстраняване на нередовности е получено на 06.08.2018 г. и в указания срок жалбоподателят не е представил и не е отстранил констатираната нередовност от пенсионния орган, а именно да подаде заявление по образец, съгласно чл.1 от НПОС, ведно с всички необходими оригинални документи. С оглед на това съдът намира, че административният орган правилно е приел, че заявителят в указания три дневен срок не е отстранил нередовностите в подаденото от него заявление. Съгласно чл.1 ал.1 от НПОС, пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от Управителя на НОИ, към което се прилагат всички необходими оригинални документи. Следователно за да бъде редовно заявлението, то следва да бъде подадено по утвърдения от Управителя на НОИ образец и към него следва да бъдат приложени съответните документи, като заявлението следва да бъде подписано лично от заявителя. Независимо от факта, че жалбоподателят получава пенсия поради общо заболяване, по негова преценка може да подаде и заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО. Но за да извърши преценката коя пенсия е по-благоприятна за лицето, пенсионния орган трябва да е сезиран с конкретно искане, обективирано в съответното заявление по образец. 

   В изпратеното до заявителя уведомление изрично е посочено, че при неотстраняване на нередовностите на заявлението, производството по него ще бъде прекратено. В определения от административния орган срок, нередовностите по заявлението не са отстранени, поради което правилно административният орган се е позовал на разпоредбата на чл.30 ал.2 от АПК и е прекратил производството.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът намира, че оспорения административен акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и е съобразен с целта на закона, поради което същият е законосъобразен, а жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

   Водим от горното и на основание чл.200 ал.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   Отхвърля жалбата на В.С.И. *** против Разпореждане №1013-27-20-2/22.08.2018 г. на Ръководител по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ град Шумен, с което на основание  чл.56 ал.2 във вр. с чл.30 ал.2 от АПК е прекратено производството по Заявление вх.№1013-27-20/25.07.2018 г.

   На основание чл.200 ал.2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България от страните, участващи в административното производство.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 от АПК. 

                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  26.09.2018 г., като необжалвано.