Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

47

град Шумен, 11.02.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

     Административен съд– град Шумен, в публичното заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Росица Цветкова                                         Членове: Снежина Чолакова

                                                                                                                          Бистра Бойн

     при секретаря Ив.В. и с участие на прокурор Павлин Вълчев от Окръжна прокуратура– гр. Шумен, като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн КАНД № 292 по описа за 2018г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл.63 ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

     Образувано е въз основа на касационна жалба от РИОСВ- Шумен, ул.Съединение №71 ет.3, депозирана чрез пълномощник юрисконсулт Е.Г., срещу Решение № 514/12.11.2018 г., постановено по ВАНД № 2249/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. В жалбата се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на материалния закон. Сочи се, че санкционираното дружество е осъществило нарушение на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и същото е правилно санкционирано, като датата на извършване на нарушението е правилно определена, понеже е налице продължаващо бездействие във времето по неизпълнение на дадено предписание. Въз основа на тези съображения касаторът отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за потвърждаване на наказателното постановление. За РИОСВ се явява гл.юрисконсулт Г., редовно упълномощена, която поддържа жалбата.

        За ответната страна „А.“ ЕООД-гр.Шумен, ***, с ЕИК:*******, редовно призована,  се явява процесуален представител- адв.Г., който оспорва жалбата. С Възражение от 03.12.2018г., изразява становище за неоснователност на касационното оспорване и излага подробни мотиви.

           Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за основателност на касационната жалба и отправя искане съдебното решение да бъде отменено, а НП да бъде потвърдено.

        Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

        Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна, поради следните съображения:

        С процесното решение съдът е отменил Наказателно постановление №65/30.07.2018г. на Директора на РИОСВ, гр.Шумен, с което на основание чл.83 от ЗАНН и чл.166 т.3, във вр. с чл.165 ал.2, във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС на “А.“ ЕООД- *** с ЕИК ******, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка: С Решение №15-ДО-288-00 от 17.07.2015г. на “А.“ ЕООД- ***, с ЕИК 203307476, било разрешено  да извършва дейности по третиране на отпадъци с код 16 01 04 /излезли от употреба превозни средства/ и код 16 01 06 /излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти/ на площадка, находяща се в гр.Шумен, бул. „Велики Преслав“ №234. С Решение №15-ДО-288-01 от 13.04.2017г. било прекратено действието на издаденото разрешение за дейности по отпадъците, считано от 03.04.2017г. Във връзка с прекратяване на дейността лицето представляващо дружеството било задължено да предприеме определени действия между които да се предадат  въз основа на писмен договор наличните на площадката отпадъци свързани с дейността, за която е било издадено разрешението, на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, в тримесечен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на дейността.

     На 01.11.2017г. св.З.В.и св.С.С.- служители на РИОСВ– гр.Шумен, извършили планова проверка на площадката стопанисвана от ответника по касация, във връзка с изпълнение на задълженията по ЗУО. При извършения оглед на площадката, в присъствието на управителя и едноличен собственик на капитала Д.П., било установено че не се извършва дейност по разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства.  Били установени налични около 20 броя купета от МПС, което било отразено в Констативен протокол № ЗВ-64/01.11.2017г., с който на управителя  било дадено предписание в срок до 01.12.2017г. да се предадат наличните купета от автомобили на лице притежаващо документ по чл.35 от ЗУО. За отговорник за изпълнение на предписанието бил определен управителят на дружеството, като Констативният протокол бил е подписан от нея без възражения. По молба на управителя, на 31.11.2017г. срокът за изпълнение на предписанието бил удължен до  01.01.2018г.

На 19.03.2018г. служители на РИОСВ, извършили извънредна проверка на площадката стопанисвана от дружеството, във връзка с изпълнението на предписанието в присъствието на управителя на дружеството. При извършения оглед  на площадката проверяващите установили налични над 32 броя МПС, от които седем били регистрирани, а двадесет и пет били без  регистрация и спрени от движение. Голяма част от автомобилите нямали гуми, брони и били блъснати, като в някои се намирали отпадъци от разкомплектоване– брони, пластмасии др. Било установено, че в указания срок в РИОСВ не били представени документи във връзка с изпълнение на предписанието. Установеното при извънредната проверката  било отразено в Констативен протокол № СР-08/19.03.2018г., като бил даден нов срок за изпълнение до 09.04.2018г.

За неизпълнение на даденото на 01.11.2017г. предписание, на 19.03.2018г. бил съставен АУАН № ЗВ- 01 за извършено на 02.01.2018г. в гр.Шумен нарушение на чл.166 т.3, във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС, в присъствието на представител на дружеството. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, Директора на РИОСВ Шумен издал обжалваното НП, с което на основание чл.166 т.3, във вр. с чл.165 ал.2, във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС на “А.“ ЕООД *** е наложена имуществена санкция  в размер на 2 000 за административно нарушение извършено на 02.01.2018г. в гр.Шумен чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание дадено от органите на РИСОВ.

        При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административно-наказателното производство не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон, а от събраните писмени и гласни доказателства, които са преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност, въззивният съд е достигнал и до извод относно липса на нарушение, осъществено от ответното дружество на инкириминираната дата. Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно липсата на предпоставките за ангажиране отговорността на ответника по касация.

           Съдът намира за неоснователни изложените в касационната жалба твърдения за правилно посочена дата на нарушението, понеже нарушението било продължило трайно и непрекъснато във времето. За да се извърши административното нарушение съгласно изискванията на чл.6 от ЗАНН, и за да се квалифицира като такова, следва привлеченият към отговорност правен субект да е извършил конкретно действие или да е бездействал, с което да е нарушил реда на държавно административно управление, като чл.83 от ЗАНН предвижда възможност за налагане на санкция на юридическо лице за неизпълнение на задължение към държавата. Следователно изпълнителното деяние на нарушението се изразява в бездействие в рамките на определен от контролните органи срок и същото следва да бъде установено по време и място на извършване, съобразно чл.42 ал.1 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което в настоящия казус не е било направено. Като дата на осъществяване на нарушението в акта и в НП е посочена 02.01.2018г., към която дата нарушението не е било осъществено, понеже това е денят, в който изтичал дадения с Констативния протокол срок за изпълнение на предписание.

    В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение. Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

    С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

        Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/12.11.2018г., постановено по ВАНД № 2249/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

    Решението е окончателно.

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                           2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.02.2019г.