Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

49

град Шумен, 11.02.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

            Шуменският административен съд, в публичното заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова                                                                    Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                                                                                        Бистра Бойн

при секретаря Ив.В. и с участие на прокурор П.Вълчев от Окръжна прокуратура- гр. Шумен, като разгледа докладваното от  съдия Б.Бойн  КАНД № 297 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.63 ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс(АПК).

           Образувано е по касационна жалба от М.М.В. с ЕГН:********** *** срещу Решение № 530/19.11.2018г., постановено по ВНАХД № 2391/2018г. по описа на Районен съд- гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № И-3673/29.06.2018г., издадено от Кмет на Община Шумен, с което на основание чл.49 ал.6 и чл.50 ал.2 от Наредба №1 на ОбС Шумен за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер 50.00лв. за нарушение на чл.6 ал.4 от Наредбата. В жалбата се твърди, че въззивният съд не е установил правилно фактическата обстановка и процесната площ била импровизиран паркинг, а не зелена площ. Не било правилно квалифицирано нарушението в НП и двете относими наредби на ОбС Шумен били нищожни като издадени от орган без надлежна компетентност. С оглед на тези съображения  се иска настоящата инстанция да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение, както и да отмени потвърденото с него наказателно постановление. В открито съдебно заседание жалбоподателят не се явява.

          За ответникът по касация- Община Шумен, редовно призован, се явява представител- юриск.С., която оспорва жалбата. 

          Представителят на Шуменска окръжна прокуратура намира жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество- за неоснователна. Смята, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което предлага то да бъде потвърдено.

          Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.        Съображенията за това са следните:

            С решението, предмет на касационно оспорване, районният съд е потвърдил  Наказателно постановление № И-3673/29.06.2018г. на Кмета на община Шумен, с което на основание чл.49 ал.6 и чл.50 ал.2 от Наредба №1 на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева, за това, че на 17.04.2018г., в 11,31 часа паркирал управлявания от него лек автомобил марка „Опел“ с рег.№ *****, изцяло върху тревни зелени площи в гр.Шумен, ул.“Ген Скобелев“ № 40. Нарушението е установено от А.Р.– инспектор в Дирекция „Устройство на територията“ при Община Шумен и служители на Общината, които при санкциониране на други паркирали автомобили на улицата, установили и че жалбоподателя е паркирал управлявания от него автомобил върху зелена площ, успоредно на пътя по посока на движението. В присъствието на водача, направили снимков материал, видно от който на мястото, където е паркиран автомобилът, има ивица зелена площ, частично унищожена. На място бил съставен АУАН №10661/17.04.2018г. за нарушение на чл.6 ал.4 от Наредба №1 на ОбС Шумен за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно наказателната преписка е издадено наказателното постановление, предмет на съдебен контрол.  

          С оглед на събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства, включително и от показанията на тримата разпитани общински служители, които са извършили  процесната проверка, съдът е приел за установено, че действително в акта и в НП неточно е посочен моделът на управляваното МПС като „Астра“, но съдът е счел, че констатираното нарушение не е съществено и по никакъв начин не е довело до ограничаване на правата на страните, доколкото автомобилът е достатъчно индивидуализиран чрез регистрационен номер и водач. Изложените доводи изцяло се споделят от настоящия състав на касационния съд. В съдебното решение са изложени подробни мотиви, въз основа на които е обоснован извод, че лицето е осъществило административното нарушение, за което правилно и законосъобразно е санкционирано с издаденото наказателно постановление.   

          Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

       За да постанови решението си, Районен съд Шумен е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало същото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Въззивният съд обосновано и мотивирано се е произнесъл, като е направил обстоен анализ на всички събрани в хода на административно наказателното производство доказателства. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. От изложеното следва, че районният съд не е извършил процесуални нарушения при установяване на фактическата обстановка по спора, които да са довели до неправилност и неистинност на възприетите от него фактически положения или до ограничаване на правото на защита на наказаното лице.

         Настоящата инстанция намира за правилни, обосновани и съответни на приложимия материален закон доводите на съда, че с деянието си касаторът е извършил визираното в чл.6 ал.4 от Наредба №1 административно нарушение. Цитираната разпоредба съдържа забрана за паркирането на превозни средства по детски площадки, тротоари, зелени площи и пешеходни зони. В случая от доказателства по делото се установява по безспорен начин, че посоченото МПС е било паркирано встрани от пътното платно върху зелена площ. Видно от извадката от кадастрален план, представена по въззивното производство, на мястото на което е бил паркиран автомобила, има очертани застроителни линии на зелена площ  с обозначени дървета. Паркирането върху нея е в разрез с нормата на чл.6 ал.4 от Наредба №1 на ОбС – Шумен обуславя ангажирането на  административно наказателната отговорност на касатора на основание 49 ал.6 от Наредба №1. 

           Шуменският административен съд намира за неоснователно възражението на касатора, че Наредбата на ОбС е нищожна като издадена от некомпетенен орган. Наредбата, по смисъла на чл.7 ал.2 от Закона за нормативните актове,  представлява нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Чл. 8 от ЗНА и чл. 76 ал. 3 от АПК предвиждат, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по- висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

            Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

            С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд- гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

            Водим от горното и на основание 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и чл.221, ал.2  от АПК, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

             ОСТАВЯ В СИЛА решение № 530 от 19.11.2018г., постановено по ВНАХД № 2301/2018г. по описа на Районен съд- гр.Шумен.

              Решението е окончателно.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                                                           2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.02.2019г.