О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

222

гр.Шумен, 15.03.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                      Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 78 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Образувано въз основа на жалба от А.М.Х. с ЕГН ********** ***, против Решение № 372з-231-18.01.2019г. на директора на ОДМВР – Шумен. Жалбоподателят твърди, че с посоченото решение е отхвърлено оспорването на Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция» при ОДМВР – Шумен, с която на основание чл.22 от ЗАНН му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б. «а» от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) – прекратяване на регистрацията на ППС с рег.№ ****** за срок от шест месеца, считано от 02.11.2018г.

При проверка допустимостта на депозираната жалба съдът е констатирал, че същата е нередовна, поради което с определение от 21.02.2019г. е указал на оспорващия в седемдневен срок от уведомяването да заяви изрично дали с жалбата си по същество оспорва първоначалния административен акт - Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция» при ОДМВР – Шумен за налагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б. «а» от ЗДвП или Решение № 372з-231-18.01.2019г. на директора на ОДМВР – Шумен, както и да прецизира петитума на жалбата, да представи доказателства за надлежно упълномощаване на адвоката, подал жалбата и да представи по делото документ за внесена държавна такса.

В указания от съда срок по делото е постъпила писмена молба рег.№ ДА-01-639/01.03.2019г. с приложени към нея доказателства за платена държавна такса, адвокатско пълномощно и системен бон от «Български пощи» ЕАД, удостоверяващ изпратена пощенска пратка на 07.02.2019г.

В уточняващата молба оспорващият чрез пълномощник и процесуален представител адв.Г.С.заявява, че предмет на депозираната от него жалба е Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен, с което е отхвърлено оспорването на Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция» при ОДМВР – Шумен, като е отправено искане съдът да отмени Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен.

Шуменският административен съд намира, че жалбата подадена срещу Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

Съобразно разпоредбата на чл.145, ал.2, т.1 от АПК на оспорване подлежи първоначалният административен акт. В този смисъл е и правилото на чл.98, ал.2, изр.второ от АПК, който указва, че ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт. Актът на по-горестоящия административен орган по чл.145, ал.2, т.2 от АПК подлежи на оспорване, само когато с него е отменен или изменен оспорения по административен ред първоначален акт и въпросите разрешени по същество.

От представената административна преписка се установява, че А.М.Х. е обжалвал по административен ред Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция» при ОДМВР – Шумен, с която на основание чл.22 от ЗАНН му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б. «а» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС с рег.№ ****** за срок от шест месеца, считано от 02.11.2018г. С настоящата жалба е оспорено решението, с което горестоящият административен орган е отхвърлил подадената пред него жалба с аргументи за нейната неоснователност.

Предметът на делото се определя от жалбоподателя с подадената жалба, като съдът не разполага с правомощие служебно за изменя предмета на обжалване. С определението от 21.02.2019г. съдът изрично е указал на жалбоподателя да конкретизира предмета на оспорване и петитума на жалбата. В дадения от съда срок жалбоподателят по категоричен начин заявява, че обжалва именно Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен и иска неговата отмяна. С обжалваното решение на директора на ОД на МВР - Шумен е отхвърлена жалбата на А.М.Х., подадена по административен ред против Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция». Правната доктрина и съдебната практика неотклонно и трайно приемат, че решението на горестоящия орган в този случай не подлежи на самостоятелен контрол, защото не представлява индивидуален административен акт. Като отхвърля жалбата против издадения първоначален административен акт, контролиращият административен орган не създава ново правно положение, нито внася промени в съществуващото такова. Неговото решение в този случай не представлява индивидуален административен акт, а контролен акт и не подлежи на обжалване.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен, с което е отхвърлено оспорването на Заповед № 18-1729-000194/06.11.2018г. на Началника на РУ «Полиция» при ОДМВР – Шумен е недопустима като подадена срещу акт, който не подлежи на съдебно оспорване, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Шуменският административен съд  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Х. с ЕГН ********** *** против Решение № 372з-231-18.01.2019г. на Директора на ОД на МВР – Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78 по описа за 2019г. на Административен съд – Шумен.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

      Административен съдия:/п/

 

Забележка: Към дататa на публикуване определението не е влязло в законна сила.