Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

87

град Шумен, 15.03.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                                Членове: Христинка Димитрова

                                                                              Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от съдия М. Стергиовска КАНД №44 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63 ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс(АПК).

Образувано е по касационна жалба от „Г.С.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.О.-управител, срещу Решение № 589/10.12.2018г., постановено по ВНАХД № 2840/2018г. по описа на Районен съд- гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление №27-0000627/17.10.2018 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Шумен, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. с чл.413, ал.2 от КТ, на “Г.С.” ООД, ***, с ЕИК ****** е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 15, ал.1 и чл. 11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В жалбата се твърди, че НП не било обосновано и не било доказано нарушението в НП, понеже за процесното деяние е следвало да бъде санкционирано определеното от дружеството лице, което провежда инструктаж. Административно наказващия орган е определил погрешно лицето, което следва да носи отговорност и релевантната законова разпоредба. С оглед на тези съображения  се иска настоящата инстанция да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение и да отмени потвърденото с решението Наказателно постановление.

Ответникът по касация не депозира отговор в указания срок.  Представителят на Шуменска окръжна прокуратура в депозирано заключение, намира жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за неоснователна. Смята, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което предлага то да бъде потвърдено.

  Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение, съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

  Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.  Съображенията за това са следните:

   С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление №27-0000627/17.10.2018 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Шумен, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. с чл.413, ал.2 от КТ, на “Г.С.” ООД, ***, с ЕИК ***** е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 15, ал.1 и чл. 11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното: Във връзка с настъпил трудов инцидент на строителен обект на дружеството жалбоподател „Ремонтни работи по сграда – покрив, на адрес гр. Шумен, ул. „Калиакра“ № 2 в района на „Стоково тържище“ на 31.08.2018г.  длъжностни лица към Дирекция “Инспекция по труда”- гр. Шумен, извършили проверка по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на „Г.С.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, в качеството му на работодател. При проверката било установено че работодателят, при осъществяване на своята дейност не е изпълнил задължението си по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с това, че на 31.08.2018г. не провел и документирал в книга за инструктажа ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа на В.С.Н. на длъжност „общ работник“, извършващ строително-ремонтни работи на горепосочения обект в деня на проверката. Резултатите от проверката били надлежно обективирани в Протокол за извършена проверка №ПР 1830292. На основание чл.404 ал.1 т.1 от КТ,  на  работодателя били дадени предписания за предотвратяване и отстраняване на констатирани нарушения и вредни последици от тях със срок за изпълнение. На основание чл.402 ал.1 т.2 от КТ,  били взети писмени обяснения от бригадира на групата и от работника, приложени по делото, от които е видно, че лицата работят в „Гарант Строй“ на обект „Стоково тържище“ и техническият ръководител на обекта бил в отпуск, поради което на процесния ден не са инструктирани, както и че не са се подписвали в книгата за инструктажи. Протоколът бил връчен на 17.09.2018г. на управителя на дружеството. Било констатирано нарушение на разпоредбите на чл. 15 ал.1, вр. с  чл.11 ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изразяващо се в това, че дружеството жалбоподател в качеството си на работодател не е осигурило провеждането на ежедневен инструктаж по безопасност и здраве на работник.  На същата дата, в  присъствието на представляващия дружеството бил съставен АУАН № 27-0000627 за нарушението. Същия бил подписан без възражения от нарушителя, като и в срока по чл. 44 ал.1 от ЗАНН писмени възражения не били депозирани. На 17.10.2018г. въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, наказващият орган издал процесното Наказателно постановление. На основание  чл.416 ал.5 от КТ, във вр. с чл.413 ал.2 от КТ на „Г.С.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, в качеството му на работодател, била наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева.

    За да постанови крайния си акт, съдът приел, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а издаденото наказателно постановление е постановено в съответствие с материалния закон. Въззивният съд приел, че от доказателствата по делото, сред които и разпит на служителите на Инспекция по труда, извършили проверката, безспорно се установява, че дружеството-жалбоподател има качеството „работодател” по смисъла на §1 т.1 от ДР на КТ и същото е нарушило разпоредбата на чл.413 ал.2 от КТ, понеже не изпълнил  задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни  условия на труд. От събраните по делото доказателства- Протокол за извършена проверка, обяснение по чл.402 ал.1 т.2 от КТ, показанията на свидетелите, извършили проверка, копие от книгата за инструктаж, от която е видно, че подписи на лицата, задължени да бъдат инструктирани не са положени, се установява по безспорен начин, че дружеството жалбоподател е допуснало на работа, без да е извършен ежедневен инструктаж за 31.08.2018г. няколко работника, сред които и В.С.Н. В оспореното решение, съдът е изложил подробни аргументи и относно това, че в случая липсват предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН и с оглед на това потвърдил наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.281 ал.5 КТ, работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика. Съгласно чл. 15 ал.1 от Наредба № РД-07-2, приета въз основа на посочената норма от КТ, ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, при строителни и монтажни работи, каквито са процесните, като съгласно чл.11 ал.5 проведените инструктажи се документират в книги за инструктажи. Спазването на тези разпоредби е в отговорност на работодателя, а не на посочено от него длъжностно лице, поради което не може да се сподели възражението в касационната жалба за неправилно определен субект на санкция. С оглед на това, съдът намира, че АНО правилно е ангажирал административно наказателната отговорност на дружеството за извършените от него нарушения, като е била наложена санкция в минималния законоустановен размер.

Настоящият съдебен състав напълно споделя както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи, поради което същите не следва да се повтарят. При съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са нарушили правото на защита на нарушителя.

 Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

  С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд- гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание 63 ал.1, изр.2 от ЗАНН и чл.221 ал.2  от АПК, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 589 от 10.12.2018г., постановено по ВНАХД № 2840/2018г. по описа на Районен съд- гр.Шумен.

  Решението е окончателно.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1./п/  

                                                                                                    2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.03.2019 г.