О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 58

 

гр.Шумен, 13.01.2021г.

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на тринадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в следния състав:

 Административен съдия: Снежина Чолакова

 като разгледа докладваното от административния съдия АД № 446 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производство по чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 Административното дело е образувано въз основа на жалба от А.П.Й. ***, против Мълчалив отказ на Началника на СГКК-гр.Шумен, постановен по Заявление за промяна на Кадастралната карта на гр.Шумен с вх.№ 01-535993/16.11.2020г., подадено от “Х.М“ЕООД, гр.Варна. С жалбата е отправено и възражение по реда на чл.135, ал.2 от АПК относно местната подсъдност на делото, с искане за разглеждане на същото от Административен съд – София.

 От събраните по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

 Със Заявление вх.№ 01-535993-16.11.2020г. по описа на СГКК-гр.Шумен „Х.М“ЕООД, гр.Варна с ЕИК ********, представлявано от И.Н.Д., отправило искане до Началника на СГКК-гр.Шумен за издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) досежно поземлен имот 83510.664.37 по КККР на гр.Шумен, с възложител на проекта А.П.Й.. В Заявлението било посочено, че поисканата административна услуга е обикновена със срок за извършването й – 10 дни. С Уведомление за отстраняване на недостатъци изх.№ 20-78101-23.11.2020г. по описа на СГКК-гр.Шумен Началникът на СГКК-гр.Шумен уведомил заявителя „Х.М“ЕООД, че представеният от дружеството проект не отговаря в обем и съдържание на чл.75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, а именно – липсвали протокол за определяне на означените съществуващи и/или трасираните проектни граници, съгласно чл.73, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.; геодезически измервания, данни и материали, съгласно чл.73, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.; както и документи, удостоверяващи пълната собственост върху имота. С оглед на това и на основание чл.30, ал.2 от АПК и чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. на МРРБ за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, на „Х.М“ЕООД била предоставена възможност в 14-дневен срок да отстрани констатираните нередовности, с указание, че при евентуалното им неотстраняване заявлението ще бъде архивирано, а заплатената такса за извършване на услугата не подлежи на възстановяване, съгласно чл.19, ал.6 от с.н.

 Уведомление за отстраняване на недостатъци изх.№ 20-78101-23.11.2020г.  било съобщено на заявителя на 02.12.2020г., видно от приложеното известие за доставяне с обратна разписка.

 На 11.12.2020г. в СГКК-гр.Шумен постъпили електронно подписани документи и материали от „Х.М“ЕООД, с които дружеството предало данните, изискани му с Уведомление за отстраняване на недостатъци изх.№ 20-78101-23.11.2020г. 

 След окончателна проверка и анализ на приложените документи  и данните от огледа на място, административният орган приел, че „Х.М“ЕООД е отстранило недостатъците по Заявление вх.№ 01-535993-16.11.2020г., поради което на 16.12.2020г. било издадено Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-316884-16.12.2020г., с което административното производство по Заявление вх.№ 01-535993-16.11.2020г. приключило с удовлетворяващ заявителя резултат.

 Междувременно на 01.12.2020г. А.П.Й. *** депозирала чрез СГКК-гр.Шумен до Административен съд-гр.Шумен жалба срещу Мълчалив отказ на Началника на СГКК-гр.Шумен, постановен по Заявление за промяна на Кадастралната карта на гр.Шумен с вх.№ 01-535993/16.11.2020г., въз основа на която е образувано настоящото съдебно производство.

          При така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че жалбата на А.П.Й. срещу Мълчалив отказ на Началника на СГКК-гр.Шумен, постановен по Заявление за промяна на КККР на гр.Шумен с вх.№ 01-535993/16.11.2020г., подадено от „Х.М“ЕООД, е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради следните съображения:

          Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбите на чл. 159, т.1 и т.4 от АПК, две от тези предпоставки  от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, както при образуването, така и при провеждането на съдебното производство, са наличието на административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, и правен интерес от оспорването.

 Началникът на СГКК-гр.Шумен  е бил сезиран със Заявление вх.№ 01-535993-16.11.2020г. по описа на СГКК-гр.Шумен за издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри досежно поземлен имот 83510.664.37 по КККР на гр.Шумен, с възложител на проекта А.П.Й..

 При това положение и съгласно Таблица 16 към Приложение № 1 към чл.7, ал.2 от  Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. на МРРБ за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, предвид вида на заявената административна услуга – обикновена, за административния орган е възникнало задължението да се произнесе по заявлението, с което е сезиран, в срок от 10 работни дни, считано от подаване на заявлението, т.е. до 30.11.2020г. вкл.(понеделник, присъствен ден). В рамките на този срок, а именно на 23.11.2020г. административният орган констатирал недостатъци в депозираното заявление, поради което и в унисон с разпоредбата на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри уведомил заявителя за това, давайки му възможност в 14-дневен срок от съобщаване на уведомлението да изправи констатираните нередовности в заявлението. Цитираното уведомление било съобщено на заявителя на 02.12.2020г. и в предоставения му от административния орган 14-дневен срок, а именно на 11.12.2020г. „Х.М“ЕООД представило изисканите му документи, след което на 16.12.2020г. било издадено и поисканото от посоченото дружество Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-316884-16.12.2020г.

 Предвид изложеното съдът намира, че към датата на подаване на жалбата, поставила началото на настоящото съдебно производство – 01.12.2020г., както и впоследствие, не е формиран Мълчалив отказ на Началника на СГКК-гр.Шумен по Заявление  вх.№ 01-535993-16.11.2020г. по описа на СГКК-гр.Шумен за издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри досежно поземлен имот 83510.664.37 по КККР на гр.Шумен. Това е така, доколкото в рамките на 14-дневния срок за произнасянето му административният орган е изпратил уведомление за отстраняване на недостатъци в заявлението на заявителя, като по този начин срокът за неговото произнасяне е спрял да тече до отстраняване на констатираните недостатъци (по арг. от чл.19, ал.1 от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). С оглед на това към 01.12.2020г., когато оспорващата е инициирала съдебното производство, не е бил формиран мълчалив отказ по заявлението. Такъв не е формиран и впоследствие, доколкото в рамките на предоставения му от Началника на СГКК-гр.Шумен 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите по заявлението, „Х.М“ЕООД ги е отстранило, в резултат на което на 16.12.2020г. поисканото удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР е било издадено.

 Липсата на формиран мълчалив отказ по Заявление  вх.№ 01-535993-16.11.2020г. обуславя извода за липса на предмет на оспорването по смисъла, вложен в чл.159, т.1 от АПК, респективно съставлява отрицателна процесуална предпоставка за неговата допустимост.

 В същото време от представените доказателства става ясно, че след изправяне на нередовностите в заявлението административният орган е издал поисканото от заявителя удостоверение. С удовлетворяване на заявената от „Х.М“ЕООД административна услуга правният интерес от оспорване на мълчалив отказ по заявлението е отпаднал както по отношение на дружеството заявител, така и досежно А.П.Й. в качеството й на възложител на изменението на КККР, по отношение на което е поискано процесното удостоверение.

 Изложеното обосновава извода за недопустимост на оспорването, поради липса на подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, както и поради отпадане на правния интерес от оспорване, поради което и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК същото следва да бъде оставено без разглеждане, а съдебното производство - прекратено.

 На следващо място, съдът намира за неоснователно заявеното от А.П.Й. искане делото да бъде разгледано от  Административен съд-гр.София. В чл.54, ал.6 от ЗКИР е предвидено, че заповедите по ал. 4 и 5 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота. В случая се касае за заявление за издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР относно поземлен имот с ид.83510.664.37 по КККР на гр.Шумен, поради което разглеждането на правния спор попада в местната подсъдност на Административен съд-гр.Шумен, като подсъдността е нормативно регламентирана и не подлежи на избор. В подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл.135, ал.1 от АПК, според който всеки съд сам решава дали делото му е подсъдно. С оглед на това  съдът намира, че делото е подсъдно именно на Административен съд-гр.Шумен, поради което искането на А.Й. за изпращане за разглеждането му от Административен съд – гр.София се явява неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 Водим от горното и на основание чл.135, ал.1 от АПК и чл.159, т.1 и т.4 от АПК, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на А.П.Й. ***, за изпращане на адм.д.№ 446/2020г. по описа на Административен съд-град Шумен по подсъдност на Административен съд – гр.София.

 ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.П.Й. ***, против Мълчалив отказ на Началника на СГКК-гр.Шумен, постановен по Заявление за промяна на кадастралната карта на гр.Шумен с вх.№ 01-535993/16.11.2020г., подадено от “Х.М“ЕООД.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 446/2020г. по описа на Административен съд-град Шумен.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

          Препис от настоящото определение да се връчи на страните на посочените от тях адреси.

 

 

                   Административен съдия:/п/

 

Забележка:Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.