О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 59

 гр.Шумен, 13.01.2021г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на тринадесети януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 Административен съдия: Христинка Димитрова

 като разгледа докладваното от съдията АД № 474 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е образувано въз основа на жалба, депозирана от О.Х.А. ***, срещу мълчалив отказ на Общинска служба по земеделие – Върбица да издаде решение за извършване на обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) с равностойна земеделска земя във връзка с искане вх.№ РД-10-49/10.12.2020г. Оспорващият сочи, че със Заповед № КД-14-72/01.07.2020г. на изпълнителния директор на АГКК е извършено отстраняване на явна факстическа грешка по реда на чл.51, ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в резултат на което е засегнат негов поземлен имот №32113.22.6 по КККР на с.Иваново. На 10.12.2020г. подал молба заявление с вх.№ РД-10-49 в деловодството на Общинска служба по земеделие - гр.Върбица с искане за издаване на решение за обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ. Тъй като компетентният административен орган не се е произнесъл в 14-дневен срок от постъпване на искането, същият е формирал мълчалив отказ по подаденото заявление, с който оспорващият не е съгласен и с настоящата жалба моли за неговата отмяна като незаконосъобразен.

 При проверка редовността на оспорването съдът е констатирал, че административният орган не е изпълнил задължението си да комплектова постъпилата жалба с преписката по издаване на обжалвания акт и едва тогава да изпрати същата в съда, поради което с определение от 04.01.2021г. е указал на ответната страна да представи административната преписка.

 В унисон с дадените указания, с молба рег.№ ДА-01-102/11.01.2021г. по делото са представени писмени документи под опис, относими към повдигнатия правен спор.

 Шуменският административен съд като взе предвид въведения с жалбата предмет на съдебен контрол за законосъобразност и данните по делото, приема за установено следното:

 От представените по делото доказателства е видно, че със заявление вх. № РД-10-49/10.12.2020г поставило начало на административното производство, жалбоподателят сезирал Общинска служба по земеделие – Върбица с искане да бъде обезщетен с равностойна по площ земя от общинския поземлен фонд, във връзка с реализирана процедура по отстраняване на явна фактическа грешка съгласно Заповед № КД-14-72/01.07.2020г. на изпълнителния директор на АГКК, в резултат на която е засегнат негов поземлен имот №32113.22.6 по КККР на с.Иваново, като размерът на площта на имота е намален от 4,360дка на 0,29 дка.

 Съгласно нормата на чл.53б, ал.1 от ЗКИР явна фактическа грешка се отстранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър по заявление от заинтересовано лице или при установяването ѝ от службата по геодезия, картография и кадастър (ал.1). Разпоредбата на чл.53б, ал.6 от ЗКИР указва, че за обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ или чл.6 и §8 от ПЗР на Закона за въстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), заповедта, придружена от скицата-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-проект за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл.6 и §8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ.

 Според текста на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, независимо от това, дали са били включени в тях или в други, образувани въз основа на тях, селскостопански организации, намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места) или извън тях и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, имат право на обезщетение по тяхно искане с равностойни земи от държавния или от общинския поземлен фонд и/или с поименни компенсационни бонове, а съгласно ал.2 когато лицата по ал.1 са поискали обезщетение с равностойни земи, обезщетяването е със земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие.

 По силата на чл.19, ал.8 от ППЗСПЗЗ Общинската служба по земеделие постановява решение за определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ, в което се посочва стойността на обезщетението. Решението се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по отношение на стойността на дължимото обезщетение в 14-дневен срок чрез общинската служба по земеделие пред районния съд.

 В случая предмет на оспорване е мълчалив отказ на Общинска служба по земеделие – Върбица по искане за издаване на решение за обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, с оглед на което съдебното производство не е подсъдно на административния съд, предвид наличието на специални разпоредби от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ досежно местната и родова подсъдност.

 Наред с изложеното следва да се отчете и разпоредбата на §19, ал.1 от Закон за изменение и допълнение на АПК (ДВ, бр.39 от 2011г.), според която индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

 Доколкото настоящото съдебно производство е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Общинска служба по земеделие – Върбица да издаде решение за извършване на обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ по отношение на земеделска земя, находяща се в землището на с.Иваново, община Върбица, компетентен да разгледа и да се произнесе по искането е Районен съд -  гр.Велики Преслав.

             Ето защо производството пред ШАдмС следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд – гр.Велики Преслав.

 Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Шуменски административен съд

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 474/2020г. по описа на ШАдмС, пред Административен съд – гр.Шумен.

 ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Велики Преслав.

 На основание чл.135, ал.7 от АПК настоящото определение не подлежи на обжалване.

                                                             Административен съдия:/п/

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 13.01.2021 г.