С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от съда услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Административен съд – Шумен, както и установяване на актуалното ниво на обществено доверие в нашата работа.

Знаете ли какви са функциите и компетентността на Административен съд Шумен?
Влизайки в сградата на съда, лесно ли намирате информацията, която търсите?
Писмената информация/табели, брошури, писма, образци на формуляри/ е:

Ясна:
Точна:
Пълна: