О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 № 225

 

гр.Шумен, 12.04.2017 г.

 

Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседание на дванадесети април две хиляди  и седемнадесета  година, в   следния   състав:

 

Председател:  Росица Цветкова                                      Членове: Татяна Димитрова

 

                                                                                                                 Снежина Чолакова 

 

като разгледа докладваното от администрпативния съдия Татяна Димитрова административно дело № 35 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по протест от Д.Д. - прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу разпоредбите на чл.26, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл.27 от Наредба  за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан.

 

За разглеждането на протеста е насрочено открито съдебно заседание на 18.04.2017г.

 

На 12.04.2017г. по делото е депозиран писмен отговор от ОбС-Каспичан, чрез пълномощника адвокат Р.Т. от АК-Шумен, с което уведомява съдът, че със свое решение № 372 по протокол № 28 от 30.03.2017г. Общински съвет Каспичан е изменил атакуваните с протеста разпоредби на чл.26 ал.3 и ал.4  и  е  отменил ал.5 на чл.26 и чл.27 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан.  Към писмото е приложен заверен препис от решение № 372 по протокол № 28 от 30.03.2017г.

 

Като се запозна с материалите по делото и с решение № 372 по протокол № 28 от 30.03.2017г. на Общински съвет Каспичан съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

 

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение № 372 по протокол № 28 от 30.03.2017г. на Общински съвет - Каспичан, се установява, че атакуваните от прокурора разпоредби от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан, са изменени и отменени от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

 

            С изменението на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура гр. Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 

Съдът намира за основателно искането на прокуратурата за присъждане на направените по делото разноски, доколкото съгласно разпоредбата на чл.143 ал.2 от АПК подателят на жалбата/в случая протеста/ има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт. С оглед на изложеното съдът намира, че на прокуратурата следва да се присъдят направените  разноски в размер на 20лв., представляващи такса за обнародване в ДВ.

 

            Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът 

 

О  П Р Е Д Е Л И : 

 

ОТМЕНЯ определението си от 27.02.2017г. за насрочване на АД № 35/2017г. за 18.04.2017г. от 09.30 часа.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от Д.Д. - прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу разпоредбите на чл.26, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл.27 от Наредба  за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан.

 

ОСЪЖДА Общински съвет-Каспичан, област Шумен, да заплати на Окръжна прокуратура-Шумен, сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 35/2017г. на Административен съд - гр.Шумен.

 

            На основание чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

 

            Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по делото, по реда на чл.138 от АПК, във вр.с чл.137 от АПК. 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ 

 

                                                                                                                       2. /п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 21.04.2017 г. като необжалвано.