Със свои решения от 25.07.2018г., постановени по административни дела № 126/2018г., №127/2018г. и №128/2018г., състав на Административен съд – Шумен, отмени Заповед № РД-12-295/02.04.2018г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен, Заповед № РД-12-294/02.04.2018г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен и Заповед № РД-12-252/21.03.2018г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.

Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните.

За да отмени атакуваните административни актове съдът е приел, че в случая дружеството не е извършило грубо нарушение на нормативните изисквания, което да обуславя издаване на заповедите за заличаване на регистрацията на обекта и за обезсилване на издадените удостоверения за регистрация за съответните дейности. Въз основа на събраните доказателства и съобразно заключението на вещото лице по назначената експертиза, съдебният състав е възприел становището, че дружеството осъществява дейността по обезвреждане на странични животински продукти /СЖП/ кат.1, 2 и 3, дейността производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на продукти, получени от СЖП и по съхранение на продукти получени от СЖП кат.1 и 2  в помещения, които са част от въведения в експлоатация през 1985г., с  приложения по делото Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие/приемане/ и основно в помещения, които са разрешени за ползване с Разрешение за ползване на строеж № СТ-12-181/15.05.2004г. на Началника на ДНСК. При това положение съдът заключил, че помещенията, в които дружеството извършва процесната дейност, са въведени в експлоатация в пълно съответствие с действащите по време на изграждането и въвеждането им в експлоатация нормативни актове - изграденият през 1985г. обект е въведен в експлоатация с представения по делото протокол, в пълно съответствие с изискванията на действащия по това време Правилник за капитално строителство /ПКС/, а изграденият през 2004г. обект - с приложеното по делото Разрешение за ползване на строеж № СТ-12-181/15.05.201.04г. Съдебният състав е формирал и извод, че след като част от обекта е изграден и въведен в експлоатация, преди приемането на ЗУТ и същият е приет в пълно съответствие с действащите по време на въвеждането му в експлоатация нормативни изисквания не е налице необходимост, а и липсва такова законово изискване, да бъде приет отново по реда на ЗУТ. Няма и предвидена процедура в ЗУТ, обектите, които са въведени в експлоатация по съответния ред преди приемането на ЗУТ, да бъдат въвеждани отново в експлоатация и по реда на ЗУТ. Доколкото при подаване на заявлението за регистрация на процесната дейност дружеството прилага актовете, с които обектите, в които ще се извършва тя, са въведени в експлоатация по съответния ред и съобразно действащите по време на изграждането им и въвеждането им в експлоатация нормативни актове и изисквания, то не са налице сочените от административния орган нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Като допълнителен аргумент в подкрепа на решаващото си становище за незаконосъобразност на процесните административни актове, съдът е посочил, че за да се заличи регистрацията на обект и обезсили вече издадено удостоверение е необходимо дружеството да е извършило груби нарушения на нормативните изисквания, след като вече е било регистрирано и след като му е издадено удостоверението за съответната дейност и то нарушения, свързани именно с извършваната от него дейност, каквито не се сочат в оспорените заповеди. Поради това решаващият състав на Административен съд – Шумен е приел, че в случая не са налице нарушения от страна на дружеството, които да обуславят заличаване на регистрацията му и обезсилване на вече издаденото удостоверение.

По тези съображения съдът е отменил оспорените пред него актове на директора на ОДБХ – Шумен.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София.  

 Със свое решение от 19.07.2018г., постановено по административно дело № 168/2018г. по описа на съда, състав на Административен съд – гр. Шумен отмени Предписание № 53/04.05.2018г., издадено от главен инспектор КХ към ОДБХ – гр. Шумен, с което на основание текстове от Закона за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/ на „Брамас 96“ АД е предписано да се преустанови събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринаромедицинската дейност; събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни и на странични животински продукти /СЖП/, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди; събирането, транспортирането и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност / животни, умрели от болести по чл. 47, ал. 1 от закона; животни, умъртвени за поставяне на диагноза; заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на болестите, посочени в чл. 47, ал. 1 от ЗВМД; животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите, посочени в чл. 47, ал. 1 от закона, които са умрели вследствие на непредвидим риск или са били неотложно заклани преди изтичане на карентния срок; мрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ/, както и на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях.

Съдебният състав е приел, че административен акт от вида на обжалвания се издава в случаите на нарушение, свързано с отклонение от изискванията за безопасност на суровини и храни от животински произход, получени от странични животински продукти, като целта на налаганата принудителна административна мярка е при наличие на установено нарушение, същото да бъде отстранено и дейността на оператора, обект на контрол, да бъде приведена в съответствие с нормативните изисквания.

При това положение съдът е приел, че в конкретния случай не е налице такова нарушение на нормативните изисквания, което да налага издаване на предписание с даване на задължителни указания за неговото отстраняване, тъй като дружеството осъществява дейността по събиране, преработка и обезвреждане на странични животински продукти категория 1 и 2 в обект, който е регистриран в ОДБХ – Шумен и отговаря на изискванията на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека. В мотивите си съдът е посочил още, че нито в акта, нито в изготвения констативен протокол за извършената проверка в обекта не се сочат нарушения, свързани с изискванията за безопасност при обезвреждане, съхранение и унищожаване на странични животински продукти, и липсата на установени нарушения на ветеринарномедицинските изисквания сочи, че даденото предписание е издадено при липса на обуславящото го материалноправно основание.

В тази връзка, съдът не е споделил становището на административния орган, че визираните в предписанието дейности могат да бъдат извършвани единствено от лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, доколкото приложението на ЗОП е свързано с осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и средствата, предоставяни от европейските фондове и програми, и няма отношение досежно държавния ветеринарно-санитарен контрол.

Наличието на подписан договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с фирма „Син кръст 2016“ ЕООД и извършването на дейностите по обезвреждане, съхранение и унищожаване на странични животински продукти от оспорващото дружество в периода след подписването му съдът също не е възприел за нарушение, налагащо даването на предписания по реда на чл. 253, ал. 1, т. 1 от ЗВМД. В тази насока съдът е посочил, че собствениците на животновъдни обекти могат да избират с кого да договарят извършването на услугите по предаване на негодни за употреба трупове на животни или части от тях за обезвреждане чрез оползотворяване или за унищожаване чрез изгаряне – с посочен от държавата оператор или друго лице, извършващо дейност в регистриран по надлежния ред обект.

Воден от тези съображения решаващият състав на Административен съд – гр. Шумен е отменил атакувания административен акт.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България.