Претендираната отмяна на наредбата се аргументира с твърдения, че подзаконовият нормативен акт е приет в нарушение на административно-производствените правила. В тази връзка се излагат доводи, че общинският съвет не е предоставил изискуемия 14-дневен срок за депозиране на предложения и становища, доколкото проектът е публикуван на 15.04.2016г., а е приет на заседание на Общински съвет – Каспичан на 28.04.2016г., с което са нарушени принципите на откритост и съгласуваност при приемането на акта. Освен това се сочи, че проектът за наредбата не е бил придружен от мотиви за изработването му, които да осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища.

Откритото съдебно заседание е насрочено за 09.00 часа.